Sänk bakterienivån och spara miljoner liter vatten varje år

Dagens reningsverk renar effektivt det inkommande gråvattnet från avfall och organiskt material. Men efter att vattnet har passerat det sista biofiltret innehåller det fortfarande stora mängder bakterier och andra skadliga mikroorganismer. Med Anolytechs miljövänliga och EU-godkända system avdödas mikroorganismerna effektivt med vår unika desinfektionslösning AnoDes som tillförs i vattnet. AnoDes sänker bakterienivån så mycket att det utgående vattnet kan återanvändas – och miljoner liter vatten kan sparas varje år.

Med siktet inställt på agenda 2030

Idag ställer de globala målen i Agenda 2030 höga krav på alla samhällets funktioner att spara vatten genom minskad förbrukning och ökad återanvändning. Ett reningsverk har stora möjligheter att bidra till detta arbete genom att desinficera vattnet innan det släpps ut eller återanvänds.

 

Anolytech erbjuder ett EU-godkänt desinfektionssystem som effektivt avdödar skadliga mikroorganismer genom en miljövänlig cirkulär process som minskar användandet av farliga kemikalier och transporter – och som framför allt sparar enorma mängder vatten.

Kraftfull bakteriedödande effekt

AnoDes avdödar redan i små doser bakterier, virus, sporer, mögel och svamp, samt avlägsnar och förhindrar tillväxt av biofilm i vattensystem.

 

AnoDes angriper bland annat proteiner i mikroorganismernas cellmembran och förstör dem så att cellen brister och dör. Tack vare den direkta verkningsmekanismen spelar det ingen roll om bakterierna är resistenta eller multiresistenta mot antibiotika.

Platstillverkad och miljövänlig

AnoDes tillverkas av endast vatten, salt och el och resultatet är en unik pH-optimerad hypoklorsyra med kraftfull bakteriedödande effekt.

 

Tillverkning sker på plats i reningsverket i en anläggning som kopplas till det utgående vattnet. Eftersom AnoDes inte innehåller några farliga kemikalier är desinfektionslösningen både miljövänlig och ofarlig för människor och djur.

Sänkt bakterienivå sparar vatten

Anolytechs anläggning kopplas in som ett sista steg i verkets reningsprocess efter att avfall och organiskt material filtrerats bort. Genom att kontinuerligt dosera AnoDes i reningsverkets utgående vatten, kan bakteriehalten sänkas radikalt till en nivå motsvarande tjänligt badvatten och släppas ut i havet. Det utgående vattnet kan även återanvändas som tekniskt vatten till interna processer eller säljas vidare.

 

Anolytechs system gör att kommunen kan återanvända gråvatten på flera olika sätt och minska förbrukningen av vatten med miljontals liter varje år.

Svårt och kostsamt att åtgärda

Det spelar ingen roll om fastighetens vattensystem är nytt eller gammalt, Legionellabakterier kan ändå leta sig in i både kall- och varmvattenledningar. Och även om vattnet värms upp till över 70 grader i varmvattenberedaren/VVC, kan vattensystemet ändå innehålla Legionella.

 

Att spola systemet med hett vatten är heller inte tillräckligt då spolningen inte åtgärdar bakterier i systemets ändpunkter, som duschslangar, duschmunstycken och kranar. Har vattensystemet dessutom problem med biofilm, innebär det att bakterierna kan få fäste i biofilmen där de förökar sig och sprids till det omgivande vattnet.

Hållbar cirkulär process

Traditionell desinficering är ofta en linjär process där miljöfarliga och skadliga desinfektionsmedel transporteras, brukas och ger upphov till restprodukter som måste tas om hand.

 

Anolytechs system är en hållbar cirkulär process utan farliga restprodukter. Efter desinfektionen återgår AnoDes nämligen till sina naturliga beståndsdelar och de ofarliga restprodukterna kan följa med vattnet ut i havet eller vidare vid återvinning av vattnet.

Förbättrar arbetsmiljön

Eftersom AnoDes inte innehåller några farliga kemiska ämnen slipper personalen på reningsverket att hantera skadliga kemikalier som kräver skyddskläder och skyddsmask.

 

Anolytechs system förbättrar även arbetsmiljön för de som kommer i kontakt med det återvunna tekniska vattnet. Köpare av vattnet, eller annan kommunal verksamhet som använder tekniskt vatten för tex högtryckstvätt eller bevattning, riskerar då inte att utsättas för vattenburna bakterier eller andra smittoämnen.

 

Då inga farliga kemikalier används, minskar även transporter av farligt gods, liksom mängden emballage som behöver tas om hand.

Enkel installation och låga driftskostnader

Produktionsanläggningen består av en styrenhet, en saltbehållare och en blandningsmodul.

 

Anläggningen är enkel att installera och har låg energiförbrukning och låg saltkostnad. Desinficeringen sköts automatiskt, med undantag för påfyllning av salt som levereras i säckar.

 

Anläggningen kan antingen hyras eller köpas av Anolytech. Båda situationerna kräver ett serviceavtal med Anolytech för att rätt funktion och slutprodukt ska kunna garanteras.

Starkt forskningsstöd

Det finns starkt forskningsstöd för användningen av ”elektrolyserat” vatten för att avdöda bakterier och andra skadliga mikroorganismer.

 

Bland annat har det visat sig vara effektivt mot de flesta vanliga bakteriepatogener såsom Legionella, salmonella, e.coli, listeria, vibrio, staphylococcus aureus, MRSA, sporbildande bakterier och virus (inklusive norovirus) samt svamp.

  • Anolytechs system är en hållbar cirkulär process utan skadliga kemiska ämnen.
  • Den bakteriedödande effekten hos koncentrerad AnoDes är 200 gånger högre än hos klor.
  • Användning av Anolytechs system bidrar till flera av de globala målen i Agenda 2030.
  • AnoDes är ofarligt för både människa och natur.
  • När AnoDes förbrukats återgår den till sina beståndsdelar som består av 99,95 % vatten och 0,05 % biologiskt nedbrytbara ämnen.
  • Anolytech desinficerar i dagsläget ca 2,5 miljarder liter vatten årligen.

återanvändning av förorenat vatten

+

Relevanta länkar

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Vad är AnoDes
Certifikat
Warranty
Ladda ner PDF broschyr reningsverk
Ladda ner här

Kundcase

”Vår kommun har valt att börja använda AnoDes som ett sätt att återanvända 75 000 000 liter vatten årligen. Genom att producera ett tekniskt vatten att använda för de interna processerna kan vårt reningsverk avlasta kommunens dricksvattenproduktion.”

Driftchef för reningsverk i sydsvensk kommun​

Bidrar till följande FNs globala hållbarhetsmål