Legionella

Förebygger utbrott av Legionella

Duschutrymmen, tappkranar, toaletter, spa-anläggningar och kök där matvaror hanteras och sköljs, löper alla risk att angripas av Legionellabakterier. Men varför vänta på att det ska hända och då behöva åtgärda det med potentiellt stora kostnader som följd? Anolytechs miljövänliga system desinficerar i stället dricksvattnet förebyggande och kontinuerligt så att Legionellabakterier aldrig kan få fäste och sprida sig

Så sprids Legionella

Legionella är en bakterie som kan orsaka två typer av sjukdomar, legionärsjuka och pontiacfeber. Bakterien förekommer naturligt i jord, sjöar och vattendrag. Den kan också finnas i distributionsnäten för vatten och i andra vattensystem. 

 

Bakterierna sprids till lungorna via vattendimma, dvs när vattenstrålar slås sönder i t ex duschmunstycken, luftblandare på vattenkranar och bubbelbad.

 

Även om man som fastighetsägare kontrollerar varmvattencentralen och håller korrekt temperatur, kan bakterierna frodas i biofilmen som kan finnas i hela vattensystemet – även i kallvattnet.

Risker i vattensystemet

Bakterierna kan överleva i temperaturintervallet 0-70 °C. Det är hög risk att Legionellabakterier växer till om vattenomsättningen i vattenledningar är låg och temperaturen är mellan 20 och 45°C. Tillväxt av Legionella underlättas om de växer tillsammans med andra mikroorganismer och hittas därför ofta i ansamlingar av till exempel bakterier och alger – så kallad biofilm.

 

Anolytechs miljövänliga lösning avdödar effektivt bakterier, virus, sporer, svamp och andra oönskade mikroorganismer, samt hindrar tillväxt av biofilm i vattenledningarna. Den konstanta närvaron av lösningen – AnoDes – fungerar även som en trygg barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt.

 

AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå. AnoDes är ofarlig för människor och påverkar heller inte vattnets lukt eller smak.

Otillräckliga och ohållbara åtgärder

De desinfektionsmetoder som traditionellt funnits att tillgå har dels inneburit användning av skadliga, miljöfarliga kemikalier för att avdöda bakterierna, samt dels att delar av vattensystemet kan behöva bytas ut då de kontaminerats. Dessutom ger metoderna upphov till ett enormt slöseri med vatten för att spola rent vattensystemet i efterhand.

 

Att spola systemet med hett vatten är heller inte tillräckligt då spolningen inte åtgärdar bakterier i systemets ändpunkter, som duschslangar, duschmunstycken och kranar. Har vattensystemet även problem med biofilm, innebär det att bakterierna kan få fäste i biofilmen där de förökar sig och sprids till det omgivande vattnet.

Stora kostnader

Ett Legionellautbrott är inte bara potentiellt farligt för människors hälsa, utan är ofta tidskrävande och kostsamt för fastighetsägaren att åtgärda. Och för de som bedriver verksamheter i fastigheten kan utbrottet innebära stora ekonomiska problem, både i direkt inkomstbortfall och skadat renommé, om de behöver stänga för sanering.

En fråga om trygghet

Att kunna garantera ett bakteriefritt vatten är ett grundkrav i en fastighet eller offentlig miljö. Besökare och brukare ska kunna känna sig trygga att använda och dricka vattnet utan risk att få i sig ohälsosamma och skadliga bakterier. Det är till och med en EU rättighet i enighet med ”Right2Water” direktivet. 

 

Anolytechs miljövänliga desinfektionslösning AnoDes avdödar bakterierna effektivt men är ofarlig för människor och djur. AnoDes påverkar heller inte vattnets lukt eller smak.

Fastighetsägarens ansvar – skärpta lagkrav

Från och med den 12 januari 2023 skärptes lagkravet för fastighetsägare gällande hantering och kontrolleringen av Legionella. Det är ett EU direktiv som kommer efter att WHO – världshälsoorganisationen – klassat EU som ett problemområde gällande just Legionella. Mörkertalet befaras vara enormt kring Legionella och antalet insjukna och avlidna till följd av exponering av Legionella.

 

Enligt EU:s dricksvattendirektiv, som införlivats i Livsmedelverkets föreskrifter (2001:30), är varje fastighetsägare skyldig att kvalitetssäkra dricksvattnet genom frekventa kontroller och analyser. 

 

Man ska framöver ha en ännu bättre helhetsblick och nulägesbild som innefattar hela vattensystemet – inte bara varmvattencentralen/beredaren. Utöver detta behövs en plan och beredskap på vad man gör vid de tillfällen ett test visar ett förhöjt värde av Legionella. Vid ett CFU-tal på över 1 000 per liter ska åtgärder sättas in. Vid CFU på 500-1 000 behövs antingen åtgärder sättas in ELLER ytterligare prover tas för att säkerställa smittkällan och problemområdet.

 

Med AnoDes ständigt närvarande i vattnet, minskar riskerna för Legionellautbrott radikalt och det blir enklare att kvalitetssäkra vattnet.

Testning av fastigheter

Anolytech kan även hjälpa till med att göra tester – av såväl vattnet som svabbprover exempelvis inuti duschslangar eller duschmunstycken, för att på så sätt få en övergripande bild av hur hela vattensystemet ser ut gällande Legionella.

Vill du lära dig mer om Legionella?

Vill du lära dig mer om Legionella? Kolla in legionellakontroll.se

DOSERINGSSTYRKOR FÖR ANODES