Gruppbild Anolytech

Om Anolytech

Anolytech vill vara med och skapa ett hållbart samhälle, där miljövänlig desinfektion bidrar till bättre hälsa för människor och djur, samt en sundare planet. Genom att tillhandahålla en effektiv och miljövänlig desinfektionsteknik hjälper vi våra kunder att bekämpa bakterier och andra skadliga mikroorganismer, samtidigt som systemet bidrar till de globala målen i Agenda 2030.

Ett unikt förebyggande desinfektionssystem

Traditionella desinfektionsmetoder går ofta ut på att behandla vattensystem och andra miljöer i efterhand när bakterier och biofilm redan har etablerat sig. Metoderna innebär inte sällan att miljarder liter fullt tjänligt dricksvatten används för att spola bort bakterier och biofilm. Anolytechs system verkar i stället förebyggande genom att kontinuerligt dosera vår kraftfullt bakteriedödande desinfektionslösning AnoDes i vattensystemet. AnoDes förhindrar på så sätt att vattnet kontamineras och riskerar hälsan för människor och djur. Den förebyggande effekten innebär också att enorma mängder vatten kan sparas eller återanvändas.

Ett nytt sätt att se på desinfektion

Redan när vi började vår utvecklingsresa i jakten på en mer miljövänlig desinfektionslösning var det gamla, reaktiva sättet att desinficera vattensystem något vi ville utmana: är det möjligt att förebygga bakterieangreppen i stället för att efterbehandla dem? Finns det ett sätt att avdöda bakterier utan att skada miljön? Går det att tillverka desinfektion på plats för att minska transporterna?

Anolytech bildas

Våra frågeställningar ledde till ett intensivt forsknings- och utvecklingsarbete med fokus på hypoklorsyra som tillverkas av endast vatten, salt och el, och som har en väldokumenterad bakteriedödande förmåga. Resultatet blev en unik pH-optimerad hypoklorsyra som effektivt avdödar bakterier, virus, sporer, mögel och svamp samt stoppar tillväxt av biofilm i vatten. Baserat på denna innovation bildades Anolytech 2005 och hypoklorsyran fick namnet AnoDes (en sammanslagning av Anolytech och Desinfektion). Vi har sedan dess fortsatt att utveckla vårt miljövänliga desinfektionssystem som idag uppskattas av hundratals användare – och som ständigt finner nya användningsområden. 

Flera fördelar och möjligheter

Den anläggning som producerar AnoDes är så kompakt att den enkelt kan installeras på plats i de flesta verksamheter. Tillverkningen sker utan några skadliga kemikalier, vilket gör att hantering och transporter av farligt gods kan undvikas och mängden emballage som behöver tas om hand minskar. AnoDes garanterar ett bakteriefritt dricksvatten, men kan även användas till att desinficera industriellt processvatten för återanvändning, samt till yt- och handdesinfektion. 

De globala målen

När Anolytech startade, var det primära målet att göra dricksvatten bakteriefritt på ett miljövänligt och hållbart sätt. Då kunde vi aldrig ana att vårt desinfektionssystem många år senare skulle visa sig vara just en sådan lösning som bidrar till FN:s globala mål. Flera av de globala målen som antogs i Paris 2015 riktar in sig på tillvaratagande av jordens vattenresurser, minskad spridning av vattenrelaterade sjukdomar, minskat bruk av skadliga kemikalier samt minskad miljöpåverkan i hav och på land. Genom att använda vårt miljövänliga desinfektionssystem bidrar våra kunder direkt till flera av de globala målen. 

En mer hållbar framtid

Anolytech levererar idag desinfektionslösningar till lantbruk, industri, livsmedelsindustri, hotell och fastigheter samt offentlig sektor och sjukvård i Sverige och Europa. För varje dag upptäcker fler och fler branscher fördelarna med AnoDes och vårt system för cirkulär platsproduktion av desinfektion. Tillsammans med våra kunder ersätter vi traditionell desinfektion med en miljövänlig och framtidssäker lösning – för ett mer hållbart samhälle.

Vinnande teknik

Anolytechs teknik och innovation har vid flera tillfällen vunnit Innovations och nytänkarpriser samt blivit utnämnd till årets mest miljöinnovativa företag (2012). Anolytech har vid 2 tillfällen även utsetts till ett av Sveriges 33 hetaste unga teknikföretag (33 listan).

Medfinansieras av Europeiska unionen

Några av våra kollegor

Sandra Lindström

Sandra Lindström
CEO

Stefan Fischlein
Business Development

Vår Vision

Anolytech vision

Några av våra kunder

Ystad kommun färg