Minskad smittspridning och garanterat bakteriefritt vatten – dygnet runt

Sjukhus och äldreboenden är miljöer som är särskilt utsatta när det gäller spridning av bakterier och virus. Därför är det extra viktigt att regelbundet desinficera händer och rumsytor, samt att säkerställa att vattnet i kranar och duschar inte sprider t ex legionella. Vid traditionell desinficering används ofta kemiska rengöringsmedel eller handsprit och legionellaangrepp åtgärdas genom att spola rören med hett vatten. Ingen av dessa metoder är särskilt bra för miljön eller huden. Det är däremot Analytechs unika och miljövänliga desinfektionssystem.

Trygghet för sjuka och äldre

Att kunna erbjuda ett bakteriefritt vatten och hålla nere smittspridningen i lokaler med sjuka och äldre är en självklarhet för de flesta verksamheter. Medarbetare och brukare ska kunna känna sig trygga i inomhusmiljöerna, samt dricka och använda vattnet utan risk att få i sig skadliga och ohälsosamma bakterier. Men även om det inkommande vattnet är av hög kvalitet finns det inga garantier för att vattnet inte kan kontamineras inne i fastigheten och sprida smitta vidare. Och i miljöer där många vistas samtidigt kan det vara svårt att hålla rumsytorna fria från bakterier. Allt detta kan Anolytech hjälpa till med. Enkelt, miljövänligt och kostnadseffektivt.

Effektivt mot bakterier och biofilm

Anolytechs system bygger på att Anolytechs unika desinfektionslösning AnoDes produceras på plats i fastigheten i en cirkulär process som kontinuerligt och automatiskt desinficerar dricksvattnet. Utöver det kan AnoDes användas till desinfektion av rumsytor eller som skonsam handdesinfektion. AnoDes avdödar redan i små doser effektivt bakterier, virus, sporer, mögel och svamp samt stoppar tillväxt av biofilm som annars riskerar att täppa till vattensystemet och i sin tur utgöra en grogrund för bakterier. Eftersom AnoDes tillverkas av endast vatten, salt och el innehåller det inte några farliga kemikalier. Det gör AnoDes både miljövänligt och helt ofarligt för människor. AnoDes

påverkar inte heller vattnets smak eller lukt. Tillverkningen av AnoDes sker på plats i en anläggning som ni hyr av Anolytech och som kopplas direkt till fastighetens vattensystem.

Legionella - risker och skyldigheter

Legionellabakterier kan bland annat orsaka legionärs- sjuka som är en allvarlig form av lunginflammation. Bakterierna sprids till lungorna via vattendimma, dvs när vattenstrålar slås sönder i t ex duschmunstycken, luftblandare på vattenkranar, bubbelbad mm. Ett legionellautbrott får ofta stora konsekvenser för verksamheten i en fastighet och det spelar ingen roll om vattensystemet är nytt eller gammalt, legionellabakterier kan ändå leta sig in i både kall- och varmvattenledningar. Och även om vattnet värms upp till över 90 grader i varmvattenberedaren, kan vattensystemet ändå innehålla legionella. Att spola systemet med hett vatten är heller inte tillräckligt då spolningen inte åtgärdar bakterier i systemets ändpunkter, som duschslangar, duschmunstycken och kranar. Har vattensystemet dessutom problem med biofilm, innebär det att bakterierna kan få fäste i biofilmen där de förökar sig och sprids till det omgivande vattnet. Enligt EU:s dricksvattendirektiv, som införlivats i Livsmedelverkets föreskrifter (2001:30), är varje fastighetsägare skyldig att kvalitetssäkra dricksvattnet genom frekventa kontroller och analyser. Med AnoDes ständigt närvarande i vattnet, minskar riskerna för legionella radikalt och det blir enklare att kvalitetssäkra vattnet.

Förebyggande skydd och långsiktig effekt

Anolytechs system skiljer sig från traditionella metoder där desinficeringen görs först när problemen har uppstått och ledningar och andra delar av systemet måste bytas ut eller spolas rena, inte sällan med hjälp av skadliga kemikalier. Insatserna tar bort symptomen för tillfället, men löser inte grundproblemet att bakterier hela tiden kan tillföras och spridas i vattnet. Med Anolytechs system elimineras problemet helt eftersom små mängder av det bakterieavdödande AnoDes är ständigt närvarande i vattenledningarna. AnoDes fungerar även som en trygg barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt. AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå.

Legionella i kallvatten

+

biofilm i vattenrören

+

Fler användningsområden

I vissa miljöer är det särskilt viktigt att hålla vattnet fritt från bakterier, t ex där vattendimma sprids eller livsmedel hanteras.

Duschutrymmen

Duschar är potentiella smittkällor som kan sprida till exempel legionellabakterier. Att kontinuerligt dosera AnoDes i vattnet är en garanti för att bakterierna inte sprids i lokalerna. Närvaron av AnoDes i vattnet gör även att duschmunstycken inte behöver bytas i lika stor utsträckning som tidigare.

Kök och restaurang

Bakteriefritt vatten är A och O i kök och restauranger. Med AnoDes i vattnet garanteras att sallad och andra matvaror som behöver sköljas inte tillförs bakterier från vattnet.

Toaletter i kommersiella fastigheter

I fastigheter med ett ständigt flöde av besökare, kan vattenkranar med luftblandare utgöra en smittkälla. I dessa miljöer finns det även behov av att kunna desinficera ytor.

Handdesinfektion

Eftersom AnoDes produceras på plats i fastigheten kan ni tillverka er egen handdesinfektion genom att tappa AnoDes på flaska. AnoDes torkar inte ut huden som traditionell alkoholbaserad handdesinfektion gör och är godkänt som hygienisk handdesinfektion enligt EN1500. Anolytech erbjuder även en praktisk handdispenser med spraymunstycke och automatisk dosering via sensor.

Desinfektion av rum och ytor

Förutom att garantera ett bakteriefritt dricksvatten eller användas som handdesinfektion, kan AnoDes användas till att desinficera hela rum, väggar, arbetsytor, lösa föremål och redskap. Ytor och föremål kan sprayas för hand, medan rum och lokaler enkelt kan desinficeras med hjälp av en dimningsmaskin som avger torrdimma. Dimman sprider sig i rummet och avdödar effektivt bakterier och virus på rummets olika ytor. Anolytech erbjuder en dimningsmaskin som är godkänd enligt EN-standard 17272 för maskinell automatiserad luftburen rumsdisinfektion.

Systemet
Vad är AnoDes
Certifikat
Warranty
  • Det kan finnas 700 - 800 olika typer av bakterier i dricksvattnet i en stallmiljö. Ofta mäter vanliga vattenprover endast ett fåtal av dessa. Anolytechs AnoDes avdödar alla typer av bakterier effektivt.
  • Den bakteriedödande effekten hos koncentrerad AnoDes är 200 gånger högre än hos klor.
  • AnoDes angriper bland annat proteiner i cellmembranen hos bakterier och andra skadliga mikroorganismer så att cellen brister och dör.
  • Periodvisa desinfektionsinsatser kan både vara dyra och svåra att genomföra då djuren behöver flyttas. Med AnoDes sker desinfektionen kontinuerligt med djuren på plats.
  • När AnoDes förbrukats återgår det till sina beståndsdelar: 99,5 % vatten och 0,5 % biologiskt nedbrytbara ämnen. Det gör AnoDes helt riskfritt för både djur och natur. Bakterier som är multiresistenta mot antibiotika är inget problem då AnoDes avdödar dessa lika effektivt som andra bakterier.

”Bästa sättet att åtgärda Legionella är att aldrig låta bakterierna få fäste från första början. Anolytechs system förebygger angrepp så att smittspridning aldrig uppstår. Dessutom sparas enorma mängder vatten eftersom rören inte behöver spolas som vid traditionell Legionellabekämpning.”

Cristian Sterning, försäljningschef Anolytech

Bidrar till följande FNs globala hållbarhetsmål