Tillsammans för de globala målen

När Anolytech startade 2005 kunde vi aldrig ana att vi många år senare skulle vara med och bidra till FN:s globala mål (antagna i Paris 2015). Det som började med en vision om att göra dricksvatten bakteriefritt på ett miljövänligt och hållbart sätt, är idag ett etablerat system för platsproducerad desinfektion som bidrar till minskad smittspridning, minskat

bruk av skadliga kemikalier och bättre tillvaratagande av jordens vattenresurser. Genom att använda Anolytechs hållbara system i er verksamhet är ni helt enkelt med och bidrar till flera av de globala målen. Här listar vi nio mål som användande av Anolytechs miljövänliga desinfektionssystem kan bidra till.

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

6.1

Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt över­komligt dricksvatten för alla.

6.3

Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

6.4

Till 2030 väsentligt effektivisera vatten­användningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar för­sörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen.

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen. Systemet bidrar även till minskade bakteriehalter i avloppsvattnet, vilket minskar bakteriemängden i hav, sjöar och andra vattentäkter. Eftersom Anolytechs system ersätter skadliga kemikalier minskar det även utsläppen av dessa.

Genom att garantera ett bakteriefritt vatten säkrar Anolytechs system ett viktigt led i vattenförsörjningen. Systemet effektiviserar även vattenanvändningen för industrier, fastighetsägare och verksamheter som idag använder miljarder liter fullt tjänligt vatten för att spola rent rör och ledningar vid bakterieangrepp (ofta utan önskat resultat). Genom att AnoDes tillförs kontinuerligt i vattenledningarna, avdödas bakterier förebyggande och ledningarna behöver inte spolas i detta syfte.

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

2.1

Senast 2030 avskaffa hunger och garantera alla människor, i synnerhet de fattiga och människor i utsatta situationer, inklusive små barn, tillgång till tillräckligt med säker och näringsrik mat året om.

2.3

Till 2030 fördubbla jordbrukets produktivitet och inkomster för småskaliga livsmedelsproducenter, i synnerhet kvinnor, ursprungsfolk, familjejordbrukare, boskapsskötande nomader samt fiskare, inklusive genom säker och lika tillgång till mark, andra produktionsresurser och insatsvaror, kunskap, finansiella tjänster och marknader samt möjligheter till förädling och sysselsättning utanför jordbruket.

2.4

Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion samt införa motståndskraftiga jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och produktionen, som bidrar till att upprätthålla ekosystemen, som stärker förmågan till anpassning till klimatförändringar, extrema väderförhållanden, torka, översvämning och andra katastrofer och som successivt förbättrar mark- och jordkvaliteten.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

2.1

Tillgång till bakteriefritt vatten är avgörande för en sund och effektiv livsmedelsproduktion, samt god hälsa för slutkonsumenten. Anolytechs system erbjuder miljövänlig vattendesinfektion som kan hjälpa fler matproducenter att odla och producera säker och näringsriktig mat – utan att använda kemikalier.

2.3

Genom att ersätta kemikalier och säkerställa tillgången till bakteriefritt vatten, kan Anolytechs system bidra till högre produktivitet och bättre slutprodukter med längre hållbarhet, vilket möjliggör för småskaliga verksamheter att skala upp och öka sina intäkter.

2.4

Anolytechs system producerar hållbar vattendesinfektion utan kemikalier i en anläggning med låg el-, salt- och vattenförbrukning. Den cirkulära produktionen av desinfektionslösningen AnoDes sker på plats hos jordbruket/livsmedelsproducenten. AnoDes avdödar effektivt alla typer av bakterier och virus, även de som är resistenta mot annan behandling, men är samtidigt helt ofarlig för människor och djur. Med Anolytechs system säkerställs på så sätt en hållbar och motståndskraftig livsmedelsproduktion vid jordbruk, uppfödning av djur och odling i växthus, samt efter skörd då grönsaker och frukt sköljs med vatten.

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

3.2

Senast 2030 säkerställa att inga spädbarn eller barn under fem år dör av orsaker som hade kunnat förebyggas. Alla länder bör sträva efter att minska den neonatala dödligheten till högst tolv dödsfall per 1 ooo levande födda och dödligheten bland barn under fem år till högst 25 dödsfall per 1 ooo levande födda.

3.3

Senast 2030 utrota epidemierna av aids, tuberkulos, malaria och försummade tropiska sjukdomar samt bekämpa hepatit, vattenburna sjukdomar och andra smittsamma sjukdomar.

3.9

Till 2030 väsentligt minska antalet dödsoch sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.

3.D

Stärka alla länders, i synnerhet utvecklingsländernas, kapacitet när det gäller tidig varning, riskreducering och hantering av nationella och globala hälsorisker.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

3.2

I de fall där dödsfall hos barn orsakas av bakterier eller virus i dricksvattnet, eller andra fall där ett angripet dricksvatten indirekt orsakar dödsfallen, kan Anolytechs system förebygga och minska dödligheten. Systemet minskar smittspridning av primärt vattenburna sjukdomar genom att AnoDes effektivt avdödar alla encelliga, idag kända, bakterier och virus. Även luftburen smitta inomhus kan bekämpas med AnoDes via dimningsmaskiner. AnoDes kan också tappas på flaskor för desinficering av rumsytor och användas som ett effektivare och skonsammare alternativ till traditionell handsprit för att förebygga och förhindra smittspridning.

3.3 

Anolytechs system minskar smittspridning av primärt vattenburna sjukdomar genom att AnoDes effektivt avdödar alla encelliga, idag kända, bakterier och virus. Även luftburen smitta inomhus kan bekämpas med AnoDes via dimningsmaskiner. AnoDes kan också tappas på flaskor för desinficering av rumsytor och användas som ett effektivare och skonsammare alternativ till traditionell handsprit för att förebygga och förhindra smittspridning.

3.9

Anolytechs system ersätter kemikalier med AnoDes som består av enbart naturliga och biologiskt nedbrytbara ämnen. Efter att AnoDes avdödat de skadliga mikroorganismerna, återgår AnoDes till sina naturliga beståndsdelar och kan spolas ut i avloppet. Anolytechs system minskar därmed föroreningar i luft, mark och grundvatten samt bidrar till minskad kemikaliepåverkan på människan.

3.D

Då Anolytechs system verkar förebyggande genom att kontinuerligt desinficera dricksvattnet, kan systemet hjälpa till att reducera risker samt bidra till ökad kapacitet och bättre hantering av olika hälsorisker nationellt och globalt, i synnerhet i utvecklingsländer. AnoDes kan också tappas på flaskor för desinficering av rumsytor och användas som ett effektivare och skonsammare alternativ till traditionell handsprit för att förebygga och förhindra smittspridning.

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

6.1

Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt över­komligt dricksvatten för alla.

6.3

Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

6.4

Till 2030 väsentligt effektivisera vatten­användningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar för­sörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen.

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen. Systemet bidrar även till minskade bakteriehalter i avloppsvattnet, vilket minskar bakteriemängden i hav, sjöar och andra vattentäkter. Eftersom Anolytechs system ersätter skadliga kemikalier minskar det även utsläppen av dessa.

Genom att garantera ett bakteriefritt vatten säkrar Anolytechs system ett viktigt led i vattenförsörjningen. Systemet effektiviserar även vattenanvändningen för industrier, fastighetsägare och verksamheter som idag använder miljarder liter fullt tjänligt vatten för att spola rent rör och ledningar vid bakterieangrepp (ofta utan önskat resultat). Genom att AnoDes tillförs kontinuerligt i vattenledningarna, avdödas bakterier förebyggande och ledningarna behöver inte spolas i detta syfte.

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

6.1

Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt över­komligt dricksvatten för alla.

6.3

Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

6.4

Till 2030 väsentligt effektivisera vatten­användningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar för­sörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen.

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen. Systemet bidrar även till minskade bakteriehalter i avloppsvattnet, vilket minskar bakteriemängden i hav, sjöar och andra vattentäkter. Eftersom Anolytechs system ersätter skadliga kemikalier minskar det även utsläppen av dessa.

Genom att garantera ett bakteriefritt vatten säkrar Anolytechs system ett viktigt led i vattenförsörjningen. Systemet effektiviserar även vattenanvändningen för industrier, fastighetsägare och verksamheter som idag använder miljarder liter fullt tjänligt vatten för att spola rent rör och ledningar vid bakterieangrepp (ofta utan önskat resultat). Genom att AnoDes tillförs kontinuerligt i vattenledningarna, avdödas bakterier förebyggande och ledningarna behöver inte spolas i detta syfte.

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

6.1

Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt dricksvatten för alla.

6.3

Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

6.4

Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

6.1

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen.

6.3

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen. Systemet bidrar även till minskade bakteriehalter i avloppsvattnet, vilket minskar bakteriemängden i hav, sjöar och andra vattentäkter. Eftersom Anolytechs system ersätter skadliga kemikalier minskar det även utsläppen av dessa.

6.4

Genom att garantera ett bakteriefritt vatten säkrar Anolytechs system ett viktigt led i vattenförsörjningen. Systemet effektiviserar även vattenanvändningen för industrier, fastighetsägare och verksamheter som idag använder miljarder liter fullt tjänligt vatten för att spola rent rör och ledningar vid bakterieangrepp (ofta utan önskat resultat). Genom att AnoDes tillförs kontinuerligt i vattenledningarna, avdödas bakterier förebyggande och ledningarna behöver inte spolas i detta syfte.

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

6.1

Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt över­komligt dricksvatten för alla.

6.3

Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

6.4

Till 2030 väsentligt effektivisera vatten­användningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar för­sörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen.

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen. Systemet bidrar även till minskade bakteriehalter i avloppsvattnet, vilket minskar bakteriemängden i hav, sjöar och andra vattentäkter. Eftersom Anolytechs system ersätter skadliga kemikalier minskar det även utsläppen av dessa.

Genom att garantera ett bakteriefritt vatten säkrar Anolytechs system ett viktigt led i vattenförsörjningen. Systemet effektiviserar även vattenanvändningen för industrier, fastighetsägare och verksamheter som idag använder miljarder liter fullt tjänligt vatten för att spola rent rör och ledningar vid bakterieangrepp (ofta utan önskat resultat). Genom att AnoDes tillförs kontinuerligt i vattenledningarna, avdödas bakterier förebyggande och ledningarna behöver inte spolas i detta syfte.

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

8.4

Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade länderna i täten.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

8.4

Vid produktionen av AnoDes förbättras resurseffektiviteten genom att systemet inte kräver lika stora resurser – och kostnader – för vatten och energi, som produktionen av traditionella desinfektionslösningar. Systemet effektiviserar även vattenanvändningen för industrier, fastighetsägare och verksamheter som idag använder miljarder liter fullt tjänligt vatten för att spola rent rör och ledningar vid bakterieangrepp (ofta utan önskat resultat). Genom att AnoDes tillförs kontinuerligt i vattenledningarna, avdödas bakterier förebyggande och ledningarna behöver inte spolas i detta syfte. Eftersom Anolytechs system inte använder några farliga kemikalier och därför heller inte ger upphov till något farligt avfall, bidrar systemet även till att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring.

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

9.4

Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

9.4

Industrier, fastigheter och offentliga verksamheter behöver bli mer hållbara. En del av detta innebär ett bättre tillvaratagande av spillvatten och processvatten, samt ett minskat användande av dricksvatten för spolning och rengöring av rör och ledningar. Eftersom Anolytechs system fungerar förebyggande mot bakterietillväxt, minskar behovet av att spola rent vattenledningar, samtidigt som systemet möjliggör en högre grad av vattenåtervinning.

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

6.1

Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt över­komligt dricksvatten för alla.

6.3

Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

6.4

Till 2030 väsentligt effektivisera vatten­användningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar för­sörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen.

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen. Systemet bidrar även till minskade bakteriehalter i avloppsvattnet, vilket minskar bakteriemängden i hav, sjöar och andra vattentäkter. Eftersom Anolytechs system ersätter skadliga kemikalier minskar det även utsläppen av dessa.

Genom att garantera ett bakteriefritt vatten säkrar Anolytechs system ett viktigt led i vattenförsörjningen. Systemet effektiviserar även vattenanvändningen för industrier, fastighetsägare och verksamheter som idag använder miljarder liter fullt tjänligt vatten för att spola rent rör och ledningar vid bakterieangrepp (ofta utan önskat resultat). Genom att AnoDes tillförs kontinuerligt i vattenledningarna, avdödas bakterier förebyggande och ledningarna behöver inte spolas i detta syfte.

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

11.5

Till 2030 väsentligt minska antalet dödsfall och antalet människor som drabbas av katastrofer, inklusive vattenrelaterade
katastrofer. Även tillse att de direkta ekonomiska förlusterna till följd av sådana katastrofer, i form av lägre global BNP, minskar väsentligt. Särskilt fokus bör ligga på att skydda de fattiga och människor i utsatta situationer.

11.6

Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

11.5

Vid katastrofer kontamineras inte sällan dricksvattnet av skadliga bakterier och virus, vilket kan leda till smittspridning av olika, ibland dödliga, sjukdomar. Genom att koppla Anolytechs system till fastigheters vattensystem hindras smittspridningen och färre människor drabbas och liv kan räddas. Eftersom tillgång till bakteriefritt vatten är en grundförutsättning för god hälsa och ett fungerande samhälle, bidrar Anolytechs system även till samhällets återuppbyggnad efter en katastrof, vilket i sin tur minskar de negativa ekonomiska effekterna till följd av katastrofen.

11.6

Eftersom Anolytechs system inte använder sig av några skadliga kemikalier, och heller inte ger upphov till något skadligt avfall, minskar systemet mängden miljöskadliga ämnen i kommunala vatten- och avfallssystem. Anolytechs system minskar även antalet transporter av kemikalier och farligt avfall, samt minimerar förbrukningen av emballage.

På avfallsanläggningar där stora avfallshögar besprutas med vatten för att inte damma, sker ofta en tillväxt av bakterier och andra mikroorganismer som orsakar dålig lukt. Genom att behandla vattnet med AnoDes, som effektivt avdödar mikroorganismerna, kan luftkvaliteten i området förbättras.

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

12.1

Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Alla länder vidtar åtgärder, med de utvecklade länderna i täten och med hänsyn tagen till utvecklingsländernas utveckling och förutsättningar.

12.2

Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

12.3

Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

12.4

Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med
överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.

12.5

Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

12.6

Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

12.1

Anolytechs desinfektionssystem kan bidra till en mer hållbar livsmedelsproduktion där vatten används i olika steg i produktionen, vilket leder till minskad smittspridning, högre produktivitet och längre hållbarhet för t ex grönsaker och frukt.

12.2

Dricksvatten är en begränsad naturresurs och tillgången till tjänligt vatten är en ödesfråga för hela världen. Anolytechs system tillgängliggör bakteriefritt och tjänligt dricksvatten på ett hållbart och cirkulärt sätt. Samtidigt minskar systemet onödig användning av dricksvatten vid rengöring och spolning i industrier, fastigheter och andra verksamheter.

12.3

I livsmedelsproduktion där t ex grönsaker och frukt sköljs, eller där produkter odlas direkt i vatten i växthus, bidrar Anolytechs system till att minska matsvinnet genom att förlänga hållbarheten hos produkterna.

12.4

Eftersom Anolytechs system ersätter kemikalier, tar det bort behovet av att hantera dessa och ger heller inte upphov till något skadligt avfall.

12.5

Anolytechs system bidrar till att förlänga hållbarheten hos matvaror som t ex grönsaker och frukt, vilket innebär att mindre mat slängs. Eftersom Anolytechs system inte använder sig av några skadliga kemikalier, och heller inte ger upphov till något skadligt avfall, bidrar systemet till att minska mängden miljöskadligt avfall i samhället. Anolytechs system minimerar även förbrukningen av emballage.

12.6

Genom att argumentera för och saluföra Anolytechs miljövänliga desinfektionssystem, uppmuntras både nationella och internationella företag att välja en mer hållbar desinfektionsmetod än de använder idag.

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

6.1

Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt över­komligt dricksvatten för alla.

6.3

Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

6.4

Till 2030 väsentligt effektivisera vatten­användningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar för­sörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen.

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen. Systemet bidrar även till minskade bakteriehalter i avloppsvattnet, vilket minskar bakteriemängden i hav, sjöar och andra vattentäkter. Eftersom Anolytechs system ersätter skadliga kemikalier minskar det även utsläppen av dessa.

Genom att garantera ett bakteriefritt vatten säkrar Anolytechs system ett viktigt led i vattenförsörjningen. Systemet effektiviserar även vattenanvändningen för industrier, fastighetsägare och verksamheter som idag använder miljarder liter fullt tjänligt vatten för att spola rent rör och ledningar vid bakterieangrepp (ofta utan önskat resultat). Genom att AnoDes tillförs kontinuerligt i vattenledningarna, avdödas bakterier förebyggande och ledningarna behöver inte spolas i detta syfte.

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

14.1

Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.

14.2

Senast 2020 förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt för att undvika betydande negativa konsekvenser, bland annat genom att stärka deras motståndskraft, samt vidta åtgärder för att återställa dem i syfte att uppnå friska och produktiva hav.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

14.1

Anolytechs system hjälper till att minska föroreningarna i haven genom att ersätta kemikalier med biologiskt nedbrytbara ämnen som inte ge upphov till något kemiskt avfall och därför kan spolas ut i avloppet. Systemet kan även bidra till att minska mängden bakterier och skadliga mikroorganismer som släpps ut i haven via reningsverk.

14.2

Bakterier som hamnar i havet kan påverka dess känsliga ekosystem. Genom att låta Anolytechs system avdöda bakterier och mikroorganismer inne i reningsverket, innan vattnet släpps ut i havet, skyddas ekosystemen från negativ påverkan, vilket indirekt bidrar till att återställa havens ekosystem.

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

6.1

Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt över­komligt dricksvatten för alla.

6.3

Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

6.4

Till 2030 väsentligt effektivisera vatten­användningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar för­sörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen.

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen. Systemet bidrar även till minskade bakteriehalter i avloppsvattnet, vilket minskar bakteriemängden i hav, sjöar och andra vattentäkter. Eftersom Anolytechs system ersätter skadliga kemikalier minskar det även utsläppen av dessa.

Genom att garantera ett bakteriefritt vatten säkrar Anolytechs system ett viktigt led i vattenförsörjningen. Systemet effektiviserar även vattenanvändningen för industrier, fastighetsägare och verksamheter som idag använder miljarder liter fullt tjänligt vatten för att spola rent rör och ledningar vid bakterieangrepp (ofta utan önskat resultat). Genom att AnoDes tillförs kontinuerligt i vattenledningarna, avdödas bakterier förebyggande och ledningarna behöver inte spolas i detta syfte.

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

6.1

Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt över­komligt dricksvatten för alla.

6.3

Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

6.4

Till 2030 väsentligt effektivisera vatten­användningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar för­sörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen.

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen. Systemet bidrar även till minskade bakteriehalter i avloppsvattnet, vilket minskar bakteriemängden i hav, sjöar och andra vattentäkter. Eftersom Anolytechs system ersätter skadliga kemikalier minskar det även utsläppen av dessa.

Genom att garantera ett bakteriefritt vatten säkrar Anolytechs system ett viktigt led i vattenförsörjningen. Systemet effektiviserar även vattenanvändningen för industrier, fastighetsägare och verksamheter som idag använder miljarder liter fullt tjänligt vatten för att spola rent rör och ledningar vid bakterieangrepp (ofta utan önskat resultat). Genom att AnoDes tillförs kontinuerligt i vattenledningarna, avdödas bakterier förebyggande och ledningarna behöver inte spolas i detta syfte.

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

17.7

Främja utveckling, överföring och spridning av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna på gynnsamma villkor, inklusive koncessions- och förmånsvillkor, på villkor som överenskommits mellan parterna.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

17.7

Anolytech söker och uppmuntrar till nya samarbeten och partnerskap som gör att Anolytechs hållbara desinfektionsteknik kan tillgängliggöras på fler platser, inom fler användningsområden, och därmed bidra till att uppnå de globala målen.