Integritetspolicy

Vilka cookies använder vi?

Grundläggande

Dessa cookies är nödvändiga för webbplatsens grundläggande funktioner, utan dessa cookies kan vi inte garantera att webbplatsen fungerar som den ska.

Statistik

Dessa cookies är anonyma och används för att analysera och minnas vilka val du har gjort och hur du som besökare använder vår webbplats. Med hjälp av dem kan vi också övervaka webbplatsens prestanda och identifiera och hantera eventuella problem så effektivt som möjligt.
  Vi behöver dessa cookies för att kunna hålla koll på vilka sidor på vår webbplats som är mest besökta och kunna erbjuda relevant innehåll till dig som besökare. Det gör det enklare för oss att hålla vår webbplats aktuell och att se till att du får en så smidig och enkel användarupplevelse som möjligt. 

Marknadsföring

Vi använder också tredjepartscookies i marknadsföringssyften så att vi kan visa dig våra annonser (endast våra egna) på andra relevanta webbplatser som du besöker. Vi kan komma att använda oss av annonseringstekniker från externa leverantörer för att ta reda på hur effektiva de onlineannonser vi placerar på vår egen och andras webbplatser är.
     Denna teknik kallas återannonsering, eller retargeting, och vi ber om ditt godkännande innan vi använder dessa cookies, eftersom de ger oss möjlighet att spåra via vilken webbplats du kom till vår webbplats. På så vis kan vi mäta hur effektiva våra annonser på andra webbplatser är.

Vi använder externa plattformar som Facebook och Google Marketing Platform.
     I Google Marketing Platform administrerar vi våra marknadsföringskampanjer som exempelvis betalda sökord eller displayannonsering. De cookies som plattformen placerar har två syften: att analysera och att personalisera annonser. Dessa cookies kommer ej att öka mängden annonser du ser, utan kommer endast göra dem mer relevanta för dig.
     På Facebook samlar vi in anonym data om besökare på vår webbsida via en “pixel”, vilket är ett verktyg som Facebook erbjuder. Vi personaliserar innehåll och annonser baserat på vilket innehåll som besökare på vår webbsida har sett. Dessa cookies kommer ej att öka mängden annonser du ser, utan kommer endast göra dem mer relevanta för dig.

Funktionella

Vi använder dessa cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. Till exempel samlar vi information om hur du använder webbplatsen för att kunna erbjuda dig en mer relevant upplevelse anpassad efter dina preferenser.

Anolytechs integritetspolicy för våra företagskontakter (B2B)

Anolytech Norden AB, org. nr. 556938-0750, Östra Balkåkravägen 317, 27193 Ystad, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning. Vi behandlar personuppgifter om dig som anställd hos någon av våra kunder eller leverantörer samt potentiella kunder och leverantörer. Denna behandling beskrivs i den här integritetspolicyn.

Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses Anolytech Norden.

1 VILKA PERSONER BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER OM?

Inom vår verksamhet behandlar vi personuppgifter om nedanstående två kategorier av företagskontakter.

1  Kontaktpersoner hos våra kunder och leverantörer, dvs. anställda personer eller konsulter hos de företag som ingår i vårt affärsnätverk av kunder eller leverantörer och där personen är vår kontaktperson, använder våra tjänster och produkter, deltar vid våra events eller är i kontakt med oss via exempelvis telefon, e-post, brev eller på annat sätt. Se närmare om vår behandling av dina personuppgifter i avsnitt 2.1 och 0-4 nedan.

2  Andra anställda (som inte är våra kontaktpersoner) hos våra kunder och leverantörer, dvs. anställda personer hos de företag som ingår i vårt affärsnätverk av kunder eller leverantörer och där den anställde använder våra tjänster och produkter. Se närmare om vår behandling av dina personuppgifter i avsnitt 2.2 och 0-4 nedan.

3  Kontaktpersoner för potentiella leverantörer och kunder, dvs. anställda personer på företag som visat intresse för våra produkter eller tjänster eller som annars skulle kunna vara intresserade av att inleda en affärsrelation med oss. Se närmare om vår behandling av dina personuppgifter i avsnitt 2.3 och 0-4 nedan.

Härutöver kan vi också komma att ta emot e-post och annan korrespondens som innehåller personuppgifter om tredje part, som vi därigenom behandlar. Om så krävs kommer vi att informera dig som tredje part om behandlingen.

I de fall vi inte får nedan angivna personuppgifter direkt från dig, får vi tillgång till dem från din arbetsgivare (dvs. våra leverantörer eller kunder), från hemsidan för det företag du företräder eller från officiella register såsom Creditsafe och SPAR.

2 VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI, VARFÖR, PÅ VILKEN LAGLIG GRUND OCH HUR LÄNGE?

2.1 Kontaktpersoner hos våra kunder och leverantörer

För att kunna fullgöra samarbete eller affärsmässig relation med den organisation du företräder

Om du företräder en organisation som vi har ett samarbete eller en affärsmässig relation med kommer vi att behandla de personuppgifter som du eller din arbetsgivare lämnat till oss i och för denna relation. Vi behandlar också dina personuppgifter för att ändra, utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. För dessa ändamål behandlar vi ditt namn, telefonnummer, e-postadress, användar-ID, titel, uppgift om vilken organisation du representerar, uppgift om de produkter och tjänster som du har köpt eller uttryckt intresse för, uppgift om din användning av våra produkter och tjänster samt eventuell korrespondens, dokumentation, mötes- och minnesanteckningar. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i relationen med den organisation som du företräder. Detta betyder att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter som företrädare för din organisation går före ditt intresse av att skydda din personliga integritet. Om vi inte behandlar dina personuppgifter har vi inte möjlighet att ha ett samarbete eller en affärsmässig relation med din organisation eller fullgöra våra åtaganden mot organisationen.

Dina personuppgifter behandlas för detta ändamål under den tid som är nödvändig för att upprätthålla och fullgöra våra åtaganden enligt ingångna avtal med din organisation.

För marknadsföring och information

Vi kan komma att behandla ditt namn, telefonnummer, e-postadress, titel, uppgift om vilken organisation du representerar samt uppgift om de köp du har gjort hos oss för din organisations räkning samt uppgift om andra produkter och tjänster som din organisation har visat intresse för, för att skicka erbjudanden och information om oss och vår verksamhet och våra och events till din organisation. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster som vi tror att din organisation kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för att främja vårt samarbete med din organisation genom att göra dessa utskick går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål så länge som du representerar en organisation som vi har en relation eller ett avtal med och ett år därefter.

För bokföring

Vi kommer att behandla uppgifter om de transaktioner som sker mellan din organisation och oss för bokföringsändamål. Vi kommer av den anledningen att behandla dina personuppgifter, såsom namn, telefonnummer, e-postadress, användar-ID, uppgift om vilken organisation du representerar samt uppgift om de köp du har gjort hos oss för din organisations räkning. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att vi ska kunna följa våra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen.

Vi behandlar dina personuppgifter för bokföringsändamål i sju år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

2.2 Andra anställda hos våra kunder och leverantörer (ej kontaktpersoner)

För att kunna fullgöra samarbete eller affärsmässig relation med den organisation du företräder

Om du företräder en organisation som vi har ett samarbete eller en affärsmässig relation med kommer vi att behandla de personuppgifter som du eller din arbetsgivare lämnat till oss i och för denna relation. Vi behandlar också dina personuppgifter för att ändra, utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. För dessa ändamål behandlar vi ditt namn, e-postadress, användar-ID, titel, uppgift om den organisation som du representerar samt uppgift om din användning av våra produkter och tjänster. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i relationen med den organisation som du företräder. Detta betyder att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter som företrädare för din organisation går före ditt intresse av att skydda din personliga integritet. Om vi inte behandlar dina personuppgifter har vi inte möjlighet att ha ett samarbete eller en affärsmässig relation med din organisation eller fullgöra våra åtaganden mot organisationen.

Dina personuppgifter behandlas för detta ändamål under den tid som är nödvändig för att upprätthålla och fullgöra våra åtaganden enligt ingångna avtal med din organisation.

2.3 Kontaktpersoner hos potentiella kunder och leverantörer

För marknadsföring och information

Vi kan komma att behandla ditt namn, telefonnummer, e-postadress, titel, uppgift om vilken organisation du representerar, eventuell uppgift om produkter och tjänster som din organisation har uttryckt ett intresse för samt eventuell 

ytterligare information som du lämnat vid dina kontakter med oss, för att skicka erbjudanden och information om oss och vår verksamhet och våra och events till din organisation. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster som vi tror att din organisation kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för att främja vårt samarbete med din organisation genom att göra dessa utskick går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål under tre månader från att vi fick tillgång till dina uppgifter, i de fall vi inte har fått uppgifterna direkt från dig, och i annat fall under ett från att du senast uttryckte intresse för våra tjänster och produkter.

3 TILL VEM VI LÄMNAR VIDARE PERSONUPPGIFTERNA OCH VAR VI BEHANDLAR DEM GEOGRAFISKT

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av de personer hos oss som behöver behandla dina personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra. Som exempel på tredje parter som vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till kan nämnas leverantörer, samarbetspartners, försäkringsbolag, advokatbyråer, revisionsbyrå och verksamhetskonsulter. Dessa aktörer är självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter.

Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer och samarbetspartners som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och våra instruktioner.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part för att tillåta en omstrukturering, fusion, förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, Anolytech Nordens tillgångar.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att vi lämnar ut sådana personuppgifter.

Anolytech Norden behandlar, som huvudregel, dina personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, kommer Anolytech Norden att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och att dina uppgifter fortsätter att vara skyddade av de mottagande parterna undanför EU/EES.

4 LAGRING

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för flera olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig där och för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs. Se ovan under respektive ändamål i avsnitt 2 för mer specifik information om hur länge vi sparar personuppgifter för respektive ändamål.

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut.

5 DINA RÄTTIGHETER

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligt lag. Observera att utövandet av dessa rättigheter är föremål för vissa krav och villkor som närmare anges i lag (främst EU:s dataskyddsförordning).

5.1 Din rätt till information och tillgång

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag eller radering ofta och med korta intervaller emellan, får vi antingen vägra att gå din begäran till mötes, eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader som din begäran medför för oss.

5.2 Din rätt till rättelse och radering

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att vi rättar eller kompletterar sådana personuppgifter.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter (vilka anges EU:s dataskyddsförordning). Under förutsättning att din förfrågan faller inom en av dessa omständigheter, kommer vi att radera dina uppgifter.

5.3 Din rätt att invända mot direktmarknadsföring

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål ber vi dig att meddela oss detta genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter som anges nedan, se punkt 6. Vi kommer då att upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.

5.4 Din rätt att kräva begränsning

Under vissa förutsättningar som närmare anges i EU:s dataskyddsförordning, har du rätt att kräva att behandlingen begränsas. Om du har denna rätt, kommer sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke, eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

5.5 Din rätt till dataportabilitet

Du har rätt att i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format få ut de personuppgifter om dig som du har tillhandahållit oss och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig när så är tekniskt möjligt.

5.6 Din rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i punkt 6. Du har även rätt att skick ett klagomål till: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se

6 KONTAKTA OSS

Du kan kontakta oss på följande sätt:

genom att skriva brev
til besöka oss

Anolytech Norden AB
Östra Balkåkravägen 317
271 93 Ystad

7 ÄNDRINGAR

Vi förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna integritetspolicy. Vid materiella förändringar av integritetspolicyn, eller om befintliga personuppgifter ska behandlas på annat sätt än vad som anges i integritetspolicyn, kommer vi att informera om sådana förändringar på lämpligt sätt.