Gråvatten

Spara vatten och bidra till de globala målen

Idag ställer de globala målen i Agenda 2030 höga krav på alla samhällets funktioner att både minska sina utsläpp av miljöskadliga ämnen och spara vatten genom minskad förbrukning och ökad återanvändning.

 

Reningsverk och olika industrier som förbrukar mycket vatten i sina processer, har omfattande möjligheter att bidra till de globala målen genom att desinficera vattnet så att det kan återanvändas som tekniskt vatten, eller släppas ut i havet utan risk.

Återvinning av gråvatten

Allt gråvatten som ett samhälle ger upphov till är en del av det globala vattenproblemet, men i gråvattnet finns samtidigt en stor potential. Ju mer gråvatten som kan göras tillräckligt tjänligt för återvinning, ju mindre fullt tjänligt dricksvatten behöver användas.

 

Anolytechs miljövänliga och EU-godkända desinfektionslösning AnoDes avdödar effektivt skadliga mikroorganismer i gråvattnet så att det kan klassas som tekniskt vatten och återvinnas, vilket potentiellt sparar miljarder liter dricksvatten varje år.

Från gråvatten till tekniskt vatten

Reningsverk, industrier och andra vattenintensiva verksamheter (t ex biltvättar och avfallsanläggningar) som vill rena och återvinna sitt eget gråvatten kan koppla in Anolytechs anläggning som ett sista steg i reningsprocessen efter att avfall, kemikalier och organiskt material filtrerats bort.

 

Genom att kontinuerligt dosera AnoDes i det utgående vattnet, kan bakteriehalten sänkas radikalt, vilket resulterar i ett tekniskt vatten med godkänd bakterienivå som kan återanvändas till interna processer, säljas vidare eller riskfritt släppas ut i havet.

Förbättrad arbetsmiljö

Eftersom AnoDes inte innehåller några farliga kemiska ämnen behöver de egna medarbetarna inte längre hantera skadliga desinfektionsmedel som kräver skyddskläder och skyddsmask.

 

Anolytechs system förbättrar även arbetsmiljön för de som kommer i kontakt med och använder det återvunna tekniska vattnet till t ex högtryckstvätt, bevattning och gatuspolning. De riskerar då inte att utsättas för vattenburna bakterier eller andra smittoämnen.

 

Systemet minskar även transporter av farligt gods, liksom mängden emballage som behöver tas om hand.

Doseringsstyrkor för anodes