Bakteriefritt vatten räddar liv och
stärker samhällen

I många delar i världen är tillgång till bakteriefritt vatten långt ifrån en självklarhet. Många sjukdomar sprids via dricksvatten vilket orsakar enormt mänskligt lidande, och i vissa fall död. Smittspridning via dricksvatten drabbar även boskap och lantbruk och hämmar livsmedelsproduktionen.

 

Bakteriefritt vatten är alltså en grundläggande förutsättning för att samhällen ska kunna motverka ohälsa, försörja sig, utvecklas och ta sig ur eventuell fattigdom. 

Creating Shared Value (CSV)

På senare år har Corporate Social Responsibility (som ofta innebär ett ensidigt givande av pengar till olika välgörande ändamål), inom många företag bytts ut mot Creating Shared

Value, som innebär att själva affärsmodellen innehåller en dimension av att göra gott på den marknad där företaget agerar. För Anolytechs del handlar det om att skapa samarbeten där vi kan sprida vår kunskap om miljövänlig desinfektion och sälja vårt desinfektionssystem, och därmed bidra till minskad smittspridning, god hälsa och ökat välstånd. Det handlar inte bara om att leverera nya maskiner, utan vi ser även möjligheter i att leverera begagnade maskiner som genomgått funktionskontroll, och som kan erbjudas till ett lägre pris.

 

Ännu är vårt CSV-arbete i sin linda, men vi hoppas framöver kunna knyta kontakter med organisationer och samarbetspartners som har verksamhet i länder där behoven av bakteriefritt vatten är stora. Är du intresserad av att höra mer och diskutera olika samarbetslösningar, hör av dig!

Anolytechs globala hållbarhetsmål

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

8.4

Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade länderna i täten.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

8.4

Vid produktionen av AnoDes förbättras resurseffektiviteten genom att systemet inte kräver lika stora resurser – och kostnader – för vatten och energi, som produktionen av traditionella desinfektionslösningar. Systemet effektiviserar även vattenanvändningen för industrier, fastighetsägare och verksamheter som idag använder miljarder liter fullt tjänligt vatten för att spola rent rör och ledningar vid bakterieangrepp (ofta utan önskat resultat). Genom att AnoDes tillförs kontinuerligt i vattenledningarna, avdödas bakterier förebyggande och ledningarna behöver inte spolas i detta syfte. Eftersom Anolytechs system inte använder några farliga kemikalier och därför heller inte ger upphov till något farligt avfall, bidrar systemet även till att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring.

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

9.4

Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

9.4

Industrier, fastigheter och offentliga verksamheter behöver bli mer hållbara. En del av detta innebär ett bättre tillvaratagande av spillvatten och processvatten, samt ett minskat användande av dricksvatten för spolning och rengöring av rör och ledningar. Eftersom Anolytechs system fungerar förebyggande mot bakterietillväxt, minskar behovet av att spola rent vattenledningar, samtidigt som systemet möjliggör en högre grad av vattenåtervinning.

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

17.7

Främja utveckling, överföring och spridning av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna på gynnsamma villkor, inklusive koncessions- och förmånsvillkor, på villkor som överenskommits mellan parterna.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

17.7

Anolytech söker och uppmuntrar till nya samarbeten och partnerskap som gör att Anolytechs hållbara desinfektionsteknik kan tillgängliggöras på fler platser, inom fler användningsområden, och därmed bidra till att uppnå de globala målen.