Säkra kycklingarnas tillgång till
bakteriefritt vatten – dygnet runt

Bakteriefritt dricksvatten är en grundförutsättning för djurens hälsa och en stabil produktion. Men att hålla vattnet fritt från skadliga mikroorganismer och biofilm är ofta en utmaning. För även om det inkommande vattnet håller hög kvalitet, kan kycklingarna själva tillföra nya bakterier och mycket tid går åt till att regelbundet desinficera vattensystemet (inte sällan med miljöskadliga kemikalier). Åtgärderna löser problemet för stunden, men efter ett tag återkommer bakterietillväxten och desinficeringen måste göras om igen. Allt detta kan undvikas med Anolytechs miljövänliga system för vattendesinfektion.

Fokus på förebyggande djurhälsa

Även om dricksvattnet är av hög kvalitet när det kommer in i anläggningen, så riskerar det att försämras på vägen genom stallen. När vattnet kontaminerats av bakterier kan det göra kycklingarna sjuka, men också försämra deras förmåga att ta till sig näringen från fodret.

 

Ett kontaminerat vatten påverkar hela fodergivan och kan göra att ett högkvalitativt (ofta dyrt) foder inte får rätt förutsättningar att göda kycklingarna. Varierar bakterienivån i vattnet över tid blir det även svårare att bedöma hur mycket foder som ska ges. Om vattnet istället hålls bakteriefritt konstant, blir kycklingarnas tillväxt bättre och skillnaderna mellan batcharna mindre. Ett bakteriefritt vatten är alltså en grundförutsättning för en stabil och kostnadseffektiv produktion. 

 

Anolytechs miljövänliga desinfektionssystem bidrar till en god djurhälsa genom att desinficera vattnet kontinuerligt i förebyggande syfte.

Effektivt mot bakterier och biofilm

Anolytechs unika system säkrar djurens tillgång till friskt vatten genom kontinuerlig dosering av Anolytechs desinfektionslösning AnoDes i dricksvattenledningen. AnoDes avdödar redan i små doser effektivt bakterier, virus, sporer, mögel och svamp samt stoppar tillväxt av biofilm som annars riskerar att täppa till vattensystemet och i sin tur utgöra engrogrund för bakterier.

 

Eftersom AnoDes tillverkas av endast vatten, salt och el innehåller det inte några farliga kemikalier. Det gör AnoDes både miljövänligt och helt ofarligt för djuren.

 

Kycklingarnas egen bakterieflora i mage och tarm påverkas till exempel inte av de små doserna AnoDes i vattnet. Tillverkningen av AnoDes sker på plats i en anläggning som ni hyr av Anolytech och som kopplas direkt till vattensystemet.

Kontamineringen sker där kycklingarna dricker

Vid kontroll av vattenkvaliteten tas oftast vattenprovet i början av vattensystemet, där dricksvattnet kommer in. Proverna visar då att det inte är något fel på vattnet, men våra undersökningar visar att majoriteten av alla bakterier i djurens dricksvatten tillförs senare, längre in i systemet och ofta av djuren själva.

 

Det kan till exempel handla om tarmbakterier eller bakterier från ett sjukt djur. Gemensamma drickplatser utgör då en riskfylld smittkälla, särskilt i stallen för de yngsta kycklingarna där rumstemperaturen (och därmed vattentemperaturen) är hög.

 

När kycklingarna pickar på marken kan de få i sig bakterier som de överför till nippeln där de dricker, vilken i sin tur för vidare smittan till nästa kyckling. Trots trycket i vattenledningarna kan smittan även ledas vidare till andra delar av vattensystemet och kontaminera andra djur i besättningen.

Förebyggande skydd och långsiktig effekt

Anolytechs system skiljer sig från traditionella metoder där desinficeringen görs först när problemen har uppstått och ledningar och nipplar måste spolas rena, inte sällan med hjälp av skadliga kemikalier. Insatserna tar bort symptomen för tillfället, men löser inte grundproblemet att bakterier hela tiden tillförs vattnet.

 

Med Anolytechs system elimineras problemet helt eftersom små mängder av det bakterieavdödande AnoDes är ständigt närvarande i vattenledningarna. AnoDes fungerar även som en trygg barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt.

 

Smutsigt ytvatten från egen brunn eller kvalitetsförsämringar hos det inkommande vattnet kan orsaka stora problem. AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå.

  • Det kan finnas 700 - 800 olika typer av bakterier i dricksvattnet i en stallmiljö. Ofta mäter vanliga vattenprover endast ett fåtal av dessa. Anolytechs AnoDes avdödar alla typer av bakterier effektivt.
  • Den bakteriedödande effekten hos koncentrerad AnoDes är 200 gånger högre än hos klor.
  • AnoDes angriper bland annat proteiner i cellmembranen hos bakterier och andra skadliga mikroorganismer så att cellen brister och dör.
  • Periodvisa desinfektionsinsatser kan både vara dyra och svåra att genomföra då djuren behöver flyttas. Med AnoDes sker desinfektionen kontinuerligt med djuren på plats.
  • När AnoDes förbrukats återgår det till sina beståndsdelar: 99,5 % vatten och 0,5 % biologiskt nedbrytbara ämnen. Det gör AnoDes helt riskfritt för både djur och natur. Bakterier som är multiresistenta mot antibiotika är inget problem då AnoDes avdödar dessa lika effektivt som andra bakterier.

Tillväxt av bakterier

+

Tillväxt av bakterier

+

Relevanta länkar

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Vad är AnoDes
Certifikat
Warranty
Ladda ner PDF broschyr kyckling
Ladda ner här

Kundcase

”Vattnet är det viktigaste fodermedlet vi har, rent och friskt vatten
är a & o i djurproduktion. Har man egen brunn som vi har är det
en väldigt billig försäkring.”

Magnus Bertilsson, Asketorps Gård, Skövde

Bidrar till följande FNs globala hållbarhetsmål