Miljövänlig desinfektionsteknik mot Legionella – som lever upp till EU:s krav

På senare år har EU:s krav på fastighetsägare att förhindra spridning av Legionella skärpts. Idag måste varje fastighetsägare agera preventivt mot bakterieangreppen som till exempel Legionella i bostadshus. Det räcker alltså inte längre att enbart kontrollera varmvattentemperaturen och sedan agera reaktivt vid konstaterat Legionellautbrott. Anolytechs unika system verkar förebyggande genom att kontinuerligt tillföra små doser av det miljövänliga desinfektionsmedlet AnoDes i vattnet. Genom att installera Anolytechs system i fastigheten garanteras både ett bakteriefritt vatten och efterlevnad av EU:s regler.

Bakteriefria och trygga vattensystem i boendemiljöer

Att kunna garantera ett bakteriefritt vatten är ett grundkrav i en fastighet. Fastighetsägare behöver aktivt jobba för att motverka Legionella i bostadshus. De boende ska kunna känna sig trygga att dricka och använda fastighetens vatten utan risk för att få i sig skadliga och ohälsosamma bakterier. Men även om det inkommande vattnet är av hög kvalitet finns det inga garantier för att vattnet inte kan kontamineras inne i fastigheten och sprida farlig smitta vidare ut i kök, badrum och duschmiljöer.

 

Legionellabakterier kan bland annat orsaka legionärssjuka som är en allvarlig form av lunginflammation. Bakterierna sprids till lungorna via vattendimma, d.v.s. när vattenstrålar slås sönder i t ex duschmunstycken, bubbelbad, luftblandare på vattenkranar mm.

 

Anolytechs miljövänliga system desinficerar vattnet kontinuerligt i förebyggande syfte, och skapar på så sätt trygghet för människor i alla bostadsmiljöer där vatten används.

Skärpta regler kring Legionella inom EU

WHO har klassat Europa som ett problemområde för Legionella, vilket föranlett EU att skärpa reglerna kring hur bakterierna ska bekämpas. Fastighetsägare behöver jobba med att aktivt motverka Legionella i bostadshus.

 

Tidigare räckte det med att fastighetsägaren regelbundet utförde egenkontroll för att kraven i reglerna skulle vara uppfyllda. Dock gjordes kontrollerna i många fall inte tillräckligt frekvent, med följden att åtgärder inte sattes in i tid. Att regelbundet mäta vattentemperaturen i varmvattenberedare/VVC räcker inte längre rent lagmässigt.

 

Idag krävs det att fastighetsägaren arbetar preventivt för att förhindra smittutbrott överhuvudtaget, samt att det finns förutbestämda planer för åtgärder om ett smittutbrott ändå skulle uppstå. De skärpta reglerna är en del av det nya dricksvattendirektivet, i kombination med EU:s ”Right2Water”.

Svårt och kostsamt att åtgärda

Det spelar ingen roll om vattensystemet är nytt eller gammalt, Legionellabakterier kan ändå leta sig in i både kall- och varmvattenledningar. Och även om vattnet värms upp till över 70 grader i varmvattenberedaren/VVC, kan vattensystemet ändå innehålla Legionella.

 

Att spola systemet med hett vatten är heller inte tillräckligt då spolningen inte åtgärdar bakterier i systemets ändpunkter, som duschslangar, duschmunstycken och kranar.

 

Har vattensystemet dessutom problem med biofilm, innebär det att bakterierna kan få fäste i biofilmen där de förökar sig och sprids till det omgivande vattnet.

 

Ett Legionellautbrott får ofta stora konsekvenser för de boende i fastigheten. Med AnoDes ständigt närvarande i vattnet, minskar riskerna för Legionella radikalt och det blir enklare att kvalitetssäkra vattnet. Närvaron av AnoDes gör även att duschmunstycken och duschslangar inte behöver bytas i lika stor utsträckning som tidigare.

Spara vatten och energi

Anolytechs förebyggande system innebär att reaktiva åtgärder i försök att spola rör och ledningar rena från bakterier, inte längre behövs vilket sparar stora mängder vatten. Systemet innebär också stora energibesparingar. Eftersom Anolytechs system inte kräver höga temperaturer för att avdöda bakterier, kan temperaturen i varmvattnet sänkas med 10-15 grader, med betydande besparingar i både energiförbrukning och kostnader.

 

Att minska energiförbrukningen gör fastigheten mer hållbar då den kan leva upp till myndigheternas krav på minskad energiförbrukning och därmed bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Effektivt mot Legionella i bostadshus och biofilm

Anolytechs unika system säkrar ett bakteriefritt vatten genom kontinuerlig dosering av Anolytechs desinfektionslösning AnoDes i vattenledningarna. AnoDes avdödar redan i små doser effektivt bakterier, virus, sporer, mögel och svamp samt stoppar tillväxt av biofilm som annars riskerar att täppa till vattensystemet och i sin tur utgöra en grogrund för bakterier.

 

Eftersom AnoDes tillverkas av endast vatten, salt och el innehåller det inte några farliga kemikalier. Det gör AnoDes både miljövänligt och helt ofarligt för människor. AnoDes påverkar inte heller vattnets smak eller lukt.

 

Tillverkningen av AnoDes sker på plats i en anläggning som ni hyr av Anolytech och som kopplas direkt till fastighetens vattensystem.

 

Anolytech och Anodes följer Livsmedelsverkets föreskrifter (2001:30) om dricksvatten samt EU:s dricksvattenföreskrifter.

Förebyggande skydd och långsiktig effekt

Anolytechs system skiljer sig från traditionella metoder där desinficeringen görs först när problemen har uppstått och ledningar och andra delar av systemet måste bytas ut eller spolas rena, inte sällan med hjälp av skadliga kemikalier. Insatserna tar bort symptomen för tillfället, men löser inte grundproblemet att bakterier hela tiden kan tillföras och spridas i vattnet.

 

Med Anolytechs system elimineras problemet helt eftersom små mängder av det bakterieavdödande AnoDes är ständigt närvarande i vattenledningarna. AnoDes fungerar även som en trygg barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt. AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå.

 

Inför installationen i fastigheten kan vi testa vattnet och se om det redan finns Legionella i ledningarna. När Anolytechs system väl är inkopplat avdödar AnoDes alla eventuella bakterier.

  • Det finns omkring 60 olika arter av legionellabakterier.
  • Med AnoDes i vattensystemet kan ni minska vattenanvändande och kemikalieförbrukning samt spara energi.
  • Den bakteriedödande effekten i koncentrerad AnoDes är 200 gånger högre än i klor.
  • AnoDes angriper bland annat proteiner i cellmembranen hos bakterier och andra skadliga mikroorganismer så att cellen brister och dör.
  • Desinfektionsinsatser som görs efter att problemen uppstått kan vara dyra och tidskrävande. Med AnoDes sker desinfektionen kontinuerligt och förebyggande vilket sparar både tid och pengar.
  • När AnoDes förbrukats återgår det till sina beståndsdelar: 99,95 % vatten och 0,05 % biologiskt nedbrytbara ämnen. Det gör AnoDes helt riskfritt för både människa och natur.

Miljövänlig desinfisering

+

Relevanta länkar

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Vad är AnoDes
Certifikat
Warranty
Ladda ner PDF om hur du kan förhindra legionella i bostadshus
Ladda ner här

Kundcase

”Bästa sättet att åtgärda Legionella är att aldrig låta bakterierna få fäste från första början. Anolytechs system förebygger angrepp så att smittspridning aldrig uppstår. Dessutom sparas enorma mängder vatten eftersom rören inte behöver spolas som vid traditionell Legionellabekämpning.”

Sandra Lindström, vd Anolytech

Bidrar till följande FNs globala hållbarhetsmål