Legionella nybyggda fastigheter

Legionella finns även i nybyggda fastigheter

Många tror att risken för Legionella-bakterier bara finns i äldre fastigheter med stora VVS-system som inte ses över ordentligt. Men så är det inte. Även nya fastigheter kan få problem med bakterier och det är väldigt viktigt att man från start jobbar med tydliga protokoll för hur Legionella ska stoppas innan den blir ett faktum.

Legionella – En bakterie som sprids via vatten

Legionella-bakterier kan ta sig in i alla vattensystem, gamla som nya. Bakterierna finns naturligt i vårt sötvatten, så som sjöar och vattendrag. Bakterierna kan få fäste och föröka sig i vattensystem där det finns avlagringar, biofilm och där vattnet kan bli stillastående. Smitta sker genom inandning av aerosoler. Om vi andas in dessa vattendroppar så kan vi smittas och bli sjuka i Legionärssjuka eller Pontiacfeber.

 

När man pratar om fastigheter och lokaler där till exempel äldre eller sjuka personer kommer vistas så bör man upprätthålla bra rutiner från början, även i helt nya lokaler. Risken för bakterietillväxt ligger nämligen bara inte i äldre vattensystem.

 

 

Var trivs Legionella-bakterier?

Legionella-bakterier trivs som bäst i vatten med temperaturer mellan 20 och 45 grader. De kan överleva i temperaturer upp till 70 grader om de har en lämplig värdorganism som till exempel amöbor. I sediment och biofilm kan det också vara lättare för Legionella-bakterier att frodas.

 

Om ett vattensystem har gott om biofilm så ökar risken för att bakterier. I ett helt nytt vattensystem bör där inte finnas problem med biofilm. Men där finns en annan viktig parameter man behöver ta hänsyn till: stillastående vatten.

 

Legionella-bakterier trivs nämligen mycket bra i stillastående vatten med rätt temperatur. I nya fastigheter är det inte alls ovanligt att vattnet står stilla i vissa delar av systemet som ännu inte är i bruk. Så när det är dags att ta fastigheten i drift eller en del av fastigheten så kan bakterierna redan hunnit föröka sig så pass mycket att det blivit ett stort problem.

Hur kan fastigheten säkras mot Legionella-utbrott?

Med kunskap om att det faktiskt finns risk för Legionella även i nya fastigheter så gäller det förstås att även förstå hur detta kan motverkas. Idag finns det flera metoder att använda för att eliminera risken för Legionella-bakterier i vattensystemen, så som kontinuerlig desinficering.

 

Notera också att Legionella-bakterier trivs i kyltorn och kan spridas med kylsystem. Sedan 1 februari 2024 är det anmälningsplikt för kyltorn. Detta för att minska risken för nya Legionella-utbrott kopplade till kyltorn. Men även för att snabbt kunna härleda ett eventuellt utbrott.

Förebyggande insatser i nya fastigheter kan vara:

Upprätta ett kontrollprogram inklusive riskbedömning

Ett kontrollprogram som omfattar regelbunden riskbedömning är nödvändigt. Identifiera riskområden och bedöm sannolikheten och konsekvenserna av Legionella-förekomst i olika delar av vattensystemet.

 

Undvik stillastående vatten

Om det finns delar av den nya fastigheten som ännu inte är i bruk är det verkligen A och O att kranar i denna del öppnas med jämna mellanrum. Genom att ha ett protokoll för detta kan fastighetsskötaren se till att man inte får problem med stillastående vatten som är en perfekt grogrund för bakterietillväxt.

 

Legionellatester

Utföra regelbundna tester från start. Detta kanske inte tycks vara så viktigt när det handlar om en ny fastighet. Men faktum är att utan tester så vet man inte hur det står till med bakteriehalten i vattensystemet.

 

Desinficering av vatten

Vattnet kan desinficeras med lösningar som är säkra för människor men som tar kål på bakterier. På detta vis kan man se till att Legionella-bakterierna blir helt chanslösa redan från början. Anolytechs lösning är ett exempel som effektivt tar bort bakterier utan att påverka dricksvattenkvaliteten samt förhindrar tillväxten av biofilm.

 

Korrekta vattentemperaturer

Kravet i Boverkets byggregler (BBR) är att installationer för tappvarmvatten ska ha en vattentemperatur på lägst 50 °C efter tappstället. I de allmänna råden anges att i installationer där tappvarmvatten är stillastående, till exempel i varmvattenberedare eller ackumulator, bör temperaturen på tappvarmvattnet vara minst 60 °C för att skydda mot Legionella-tillväxt.

 

Temperaturen på varmvattencirkulation ska vara över 50 °C i alla fördelningsledningar och samlad returledning. VVC-systemet ska vara i drift kontinuerligt.

 

Utbildning av personal

Fastighetsskötare och annan ansvarig personal bör utbildas om Legionella och hur bakterierna sprids. Utbildningen bör även inkludera information om åtgärder vid ett eventuellt utbrott, för att snabbt och effektivt kunna identifiera och eliminera smittkällan.

 

Genom att vidta dessa förebyggande åtgärder kan nya fastigheter skyddas mot Legionella, vilket säkerställer ett tryggt och säkert vattensystem för alla boende och besökare.

Misstänker ni Legionella? Beställ test

Är du orolig för att ni har problem med Legionella? Första steget är att testa. Beställ enkelt snabb- eller labbtest här.

Dela inlägget

Relevanta länkar

Mer om Anolytechs metod

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Vad är AnoDes
Certifikat
Warranty