Legionärssjuka

Vad är Legionärssjuka? Orsaker och symtom

Att ha bakteriefritt vatten i våra vattensystem är av största vikt eftersom vissa bakterier, som Legionella-bakterien, kan orsaka allvarliga sjukdomar. Legionella-bakterien kan leda till Legionärssjukan, en lunginflammation som i värsta fall kan vara dödlig. Sjukdomen sprids inte mellan människor, men eftersom bakterien lever och förökar sig i gemensamma vattensystem kan utbrott uppstå där många blir sjuka.

Vad är Legionärssjukan?

Legionärssjukan är en typ av lunginflammation som orsakas av Legionella-bakterien. Den sprids via vattensystem som har kontaminerats av bakterien Legionella pneumophila. Om man andas in denna bakterie via vattendroppar från kontanimerats så finns risk för att utveckla Legionärssjukan men även Pontiacfeber.

 

Legionärssjukan fick sitt namn efter det första kända utbrottet 1976 i Philadelphia, USA. Under en American Legion-kongress insjuknade 221 personer i en mystisk sjukdom som senare diagnostiserades som Legionärssjukan. Av dessa avled 34 personer. Detta utbrott satte igång omfattande forskning och medvetenhet om bakterien och dess faror.

 

Äldre personer och individer med försvagat immunförsvar löper särskilt stor risk att drabbas av Legionärssjukan. Bakterierna kan finnas i våra vattensystem såväl som i kyltorn och spabad.

 

Statistik från Folkhälsomyndigheten Legionella

Legionärssjuka i Sverige

Folkhälsomyndigheten för statistik över antal rapporterade fall av Legionärssjuka i Sverige. Intressant att notera är att vi under senare år har sett en ökning av rapporterade fall. År 2022 så rapporterades 216 fall av legionellainfektioner. Detta innebar en ökning med 29% jämfört med året innan.

 

Det är dock viktigt att notera att detta är en nivå vi har sett tidigare. Under pandemin 2020 sjönk siffrorna, vilket inte nödvändigtvis betyder att folk inte smittades, eftersom symtomen för Legionärssjuka liknar de för covid-19.

 

En incidens av 2,1 fall per 100 000 invånare verkar vara en normal nivå i Sverige. Medianåldern för de drabbade var 72 år och 63% var män. Varför män löper större risk att bli sjuka av Legionella är fortfarande okänt.

Legionärssjuka symtom

Symtomen på Legionärssjuka liknar de för andra typer av lunginflammation, vilket gör det viktigt att utreda om symtomen beror på kontakt med legionellabakterier.

 

Exempel på vanliga symtom är:

 • Hög feber
 • Frossa
 • Hosta (torr eller med slem)
 • Andnöd
 • Muskelvärk
 • Huvudvärk
 • Magproblem som kräkningar, illamående och diarré

Efter exponering av Legionella-bakterier tar det vanligtvis minst 2 dagar innan symtom uppstår, men det kan ta upp till 10 dagar. Detta intervall gör det svårt att spåra smittan och hitta källan till bakterierna.

 

Vid större utbrott där många får samma symtom är det lättare att hitta smittkällan genom att räkna tillbaka och se om personerna befann sig på samma plats.

Så smittas du av Legionella

Du smittas inte av Legionärssjuka från andra sjuka personer. Bakterien sprids inte från person till person. I stället smittas man genom att andas in aerosoler – små vattendroppar.

 

Vanliga källor för Legionellasmitta är:

 • Förorenade vattensystem på hotell, sjukhus och vårdhem
 • Kyltorn som används i luftkonditioneringssystem
 • Dekorativa fontäner där vatten avdunstar
 • Badtunnor och spabad
 • Vattenkällor där vatten avdunstar

Vem riskerar att bli sjuk i Legionärssjuka?

Det är enligt statistiken vanligast att äldre personer smittas. Personer som har underliggande sjukdomar som diabetes och cancer såväl som personer med kronisk lungsjukdom kan få svårare fall av Legionärssjukan. Dessutom ska det sägas att den som rökar också har ökad risk för att utveckla lungsjukdomen vid kontakt med bakterierna.

 

Äldre löper större risk att drabbas av legionärssjuka

Hur vet man att det är Legionärssjuka?

Det kan vara svårt att med säkerhet veta om det rör sig om Legionärssjuka. Normalt diagnostiseras sjukdomen med hjälp av lungröntgen som kan upptäcka lunginflammation. Man testar även urin och saliv för att se om de innehåller Legionella-bakterier. Personen får även redogöra för sin vattenexponering för att bedöma risken för Legionellasmitta.

 

Tidig diagnos och behandling är viktigt, särskilt för personer med försvagat immunförsvar. Sjukdomen behandlas med antibiotika och genom att stötta kroppens egna tillfrisknandeprocesser. I svåra fall kan sjukhusvård behövas.

Förebyggande åtgärder är otroligt viktiga

När det handlar om Legionärssjuka såväl som Pontiacfeber så är det väldigt viktigt att jobba med förebyggande åtgärder för att motverka till exempel bakterietillväxt. Dessa kretsar omkring underhållet av vattensystem.

 

Man bör jobba med regelbundna riskkontroller av vattensystemen, följa det regelverk gällande vattentemperaturer, förebyggandet åtgärder och regelbundet utför Legionella-test.

 

Tester kan visa om det finns legionellabakterier i vattensystem varpå man kan agera därefter. Detta är särskilt viktigt på äldreboenden och sjukhus men givetvis också på hotell, spaanläggningar, idrottshallar, badhus och flerbostadshus.

 

För att säkerställa bakteriefritt och Legionella-fritt vatten är kontinuerlig desinficering med exempelvis Anolytechs lösning en effektiv metod. Anolytechs lösning är en hållbar och miljövänlig desinfektionsmetod som kontinuerligt behandlar vattensystemen och eliminerar legionellabakterier, vilket minskar risken för utbrott.

Legionella test

Medvetenhet om sjukdomen är också viktigt

Utöver kontroller, tester och korrekt hantering av utbrott så är kunskap om Legionärssjuka också av stor vikt. När vi blir bättre medvetna om sjukdomen och potentiella smittokällor så minskar risken för utbrott. Senare åtgärder som anmälningsplikt för kyltorn kan till exempel bidra till att öka medvetenheten.
Med goda kontrollåtgärder och rätt insatser så kan vi jobba förebyggande och motverka uppkomsten av Legionärssjukan.

 

Image in banner by senivpetro on Freepik

Misstänker ni Legionella? Beställ test

Är du orolig för att ni har problem med Legionella? Första steget är att testa. Beställ enkelt snabb- eller labbtest här.

Dela inlägget

Relevanta länkar

Mer om Anolytechs metod

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Vad är AnoDes
Certifikat
Warranty