Legionella spa

Risker för Legionella i spaanläggningar

När du bedriver spa-verksamhet är det avgörande att vidta åtgärder för att minimera risken för Legionella och garantera säkerheten för dina gäster. Legionella-bakterier kan utgöra en allvarlig hälsorisk, särskilt när vattensystem inte hanteras korrekt.

Vad är Legionella?

Legionella är ett släkte av bakterier, den kanske mest kända arten är Legionella pneumophila. Den orsakar sjukdomar som Legionärssjuka och Pontiacfeber. Legionärssjuka är den allvarligaste formen och kan leda till svår lunginflammation, vilket kan vara dödligt. Bakterierna sprids via aerosoler i vattenångan och via jord, och det räcker att andas in de små dropparna för att bli smittad.

Hur sprids Legionella på spa?

På spa finns det flera platser där Legionella-bakterier kan spridas:

 

Bubbelpooler: Vattenångan från bubbelpooler kan innehålla bakterier som sprids via luften.

 

Duschar och kranar: Även dessa kan vara källor till smittspridning om de inte underhålls korrekt.

 

Kylsystem: Legionella-bakterier kan också finnas i kylsystem och spridas därifrån.
Det är viktigt att regelbundet testa och underhålla alla vattensystem för att minimera risken för smitta.

 

Viktigt att notera är att man inte kan smittas av andra som bär på smittan. Med Legionella så är det just inandning av vattendroppar som har bakterierna som kan leda till sjukdom.

Har någon smittats av Legionella?

Det kan vara av vikt att hålla koll på personer som smittas av Legionella, helt enkelt för att detta hjälper oss att hitta källan till smittan. Legionella är en anmälningspliktig sjukdom och måste utredas.

 

Om till exempel någon i personalen har symptom kan man gå till läkare som kan se över sjukdomsbilden och eventuellt testa sig. Personer som inte har några bakomliggande sjukdomar eller nedsatt immunförsvar kräver oftast ingen särskild behandling. Äldre personer som drabbas av Legionella och Legionärssjukan kan dock bli mycket sjuka och kan behövas vårdas på sjukhus.

Legionella test

Vad kan man göra för att minska risken?

Verksamheter som bedriver spa kan jobba med förebyggande åtgärder så som att säkerställa att man håller rätt vattentemperaturer och pumpsystem som ser till att vattnet hela tiden är i rörelse.

 

Legionella-bakterier kan dock överleva i temperaturer upp till 70 grader när de lever i sina amöbor och i biofilm. Därför finns det en risk att enbart förlita sig på vattentemperatur. Att jobba med kontinuerlig desinficering är en metod för att säkerställa ett bakteriefritt vatten hela tiden.

 

För att vara säker på hur bakteriehalten faktiskt ligger till så är det viktigt med regelbunden Legionella-testning av vattensystemet.

Hantering vid upptäckt av Legionella

Om Legionella upptäcks bör man snabbt vidta åtgärder:

 

Stäng av berörda områden: Områden där bakterierna upptäcks bör stängas av tills åtgärder har vidtagits och haft effekt.

 

Sanering: Utför noggrann sanering av vattensystemet för att eliminera bakterierna.

 

Informera gäster: Var transparent med gästerna om de åtgärder som vidtas för att garantera deras säkerhet.

 

Implementera långsiktiga lösningar: Jobbar men endast med punktinsatser så är det bara en tidsfråga innan bakterierna kommer tillbaka. Därför bör man se över en mer långsiktig lösning så som till exempel kontinuerlig desinficering.

 

Legionella spa

Större risk i säsongsstyrda spaanläggningar

För säsongsstyrda fastigheter, som till exempel ett spahotell i fjällen, är det viktigt att ha rutiner för att förhindra Legionella vid uppstart efter inaktivitet. Regelbunden användning av kranar och duschar samt god vattenomsättning i poolerna hjälper till att minska risken för stillastående vatten där bakterier trivs.

Både fastighetsägare och verksamhetsutövare har ansvar

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare är det avgörande att vidta åtgärder för att minimera risken för Legionella. Säkerställ regelbundna tester av vattensystemen och jobba med förebyggande åtgärder för att minimera risken för Legionella.

 

Anolytech erbjuder alla sina hotell- och fastighetskunder möjlighet att sätta upp en skylt som visar att man jobbar proaktivt mot Legionella. Genom proaktivt arbete kan du inte bara förhindra sjukdomsutbrott utan också stärka ditt anseende som en säker och pålitlig anläggning.

 

Misstänker ni Legionella? Beställ test

Är du orolig för att ni har problem med Legionella? Första steget är att testa. Beställ enkelt snabb- eller labbtest här.

Dela inlägget

Relevanta länkar

Mer om Anolytechs metod

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Vad är AnoDes
Certifikat
Warranty