Legionella sjukhusmiljöer

Vikten av regelbunden Legionella-testning i sjukhusmiljöer

Ett sjukhus är av naturliga skäl en plats där personer med nedsatt immunfunktion vistas. Även tillstånd som inte är livshotande men som kräver sjukhusvård kan innebära sårbarhet. Detta är den främsta orsaken till att vi bör göra vårt bästa för att skydda patienter från Legionella-bakterier.

 

Idag vet vi att det är särskilt riskfyllt för äldre personer och personer med underliggande sjukdomar att smittas av Legionärssjuka. I värsta fall kan detta leda till att personen avlider och det har också skett i samband med legionellautbrott på sjukhus. Tester för Legionella i sjukhusmiljöer kan ses som en otroligt viktig åtgärd för att skydda särskilt utsatta personer.

 

Legionella är en stor risk på sjukhus

Vad är Legionella?

För att förstå varför vi bör vara extra noga med tester av vattensystem på sjukhus och vårdhem så måste vi också förstå Legionella. Legionella-bakterier där ibland Legionella pneumophila, trivs i våra vattensystem. Detta särskilt i temperaturen mellan 20 och 45 grader. Bakterierna finns naturligt i sjöar och vattendrag och där utgör de ingen större fara.

 

Det är när Legionella-bakterierna tar sig in i våra vattensystem, kyltorn och varmvattenberedare som vi kan få problem. När människor smittas av bakterien så finns risken för sjukdomen Legionärssjuka som är en form av lunginflammation som kan få dödlig utgång.

 

Bakterierna kan få fäste i vattensystem där det finns avlagringar, biofilm och där vattnet kan bli stillastående. Smitta sker via inandning av aerosoler som ter sig som små vattendroppar som bär på bakterien. På ett sjukhus kan den alltså nå patienter via duschar såväl som luftkonditioneringssystem.

 

Legionella smittar genom aerosoler

Risken med Legionella på sjukhus och vårdhem

När vi ser på vem som befinner sig på sjukhus och vårdhem så inser vi att det ju ofta handlar om äldre personer, folk som lider av kroniska tillstånd och personer med försvagat immunförsvar. Det här är personer som anses vara särskilt mottagliga för infektioner.

 

Även om det bara rör sig om ett mindre utbrott av Legionella så kan det få allvarliga hälsokonsekvenser om personen drabbas av Legionärssjukan. Personer som befinner sig på sjukhus eller vårdhem under en längre tid löper ökad risk för att smittas om det finns Legionella-bakterier i vattensystemen. Detta borde göra det väldigt tydligt hur stort behovet är av stränga vattensäkerhetsåtgärder i den här typen av fastigheter.

Det räcker inte med höga vattentemperaturer

Det kan verka enkelt nog att skruva upp värmen på vattnet för att komma över 50℃ och på så vis eliminera Legionella-bakterierna. Men så enkelt är det inte. Idag vet vi att bakterier kan klara ännu högre temperaturer än så, speciellt när de lever i amöbor. Det är även mycket svårt att nå ut med rätt temperatur i alla ändpunkter och blindtarmar där man oftast har stillastående vatten.

 

Boverkets krav är en vattentemperatur på lägst 50℃ ska kunna fås efter tappstället utan besvärande väntetid. Detta krav syftar till att minska risken för tillväxt av Legionella.

 Vikten av regelbunden Legionella-testning på sjukhus

Men när vi talar om att helt eliminera risken så krävs det mer. Dels så måste vi testa regelbundet för att se om vattnet innehåller bakterier. Sedan gäller det att jobba med förebyggande åtgärder så som kontinuerlig desinficering.

 

Numera kan vi ju jobba med säkra lösningar som AnoDes från Anolytech som säkerställer bakteriefritt vatten utan att påverka dricksvattenkvalitén.

De förbyggande åtgärderna är de viktigaste

När ett Legionella-utbrott kan konstateras så är det förstås otroligt viktigt att följa smittskyddslagen och jobba med spårning. Det vattensystem som misstänks som källa måste stängas av och undersökas. Därefter måste man genomföra en sanering för att få ner bakteriehalten.

 

Det bästa är förstås att aldrig hamna i denna situation och det är fullt möjligt. Idag har vi kunskapen om hur Legionella-bakterier sprids. Därmed är det inte alls särskilt komplicerat för sjukhus och vårdhem att förebygga.

 

Några förebyggande åtgärder är:

  • Regelbundna Legionella-tester av vattensystemet 
  • Temperaturkontroller
  • Kontinuerlig desinficering
  • Underhåll av systemet för att motverka stillastående vatten

Med rutiner för det förebyggande underhållet så går det att minimera risken för Legionella-utbrott. På så vis kan man skapa en säker miljö både för patienter och personal.

Testning för Legionella

Effektiv övervakning och hantering av Legionella kräver noggrann provtagning och analys. Folkhälsomyndighetens tidigare kartläggningar har visat att Legionella är relativt vanligt förekommande i svenska duschvatten. Detta understryker behovet av systematisk och regelbunden provtagning, särskilt i riskutsatta miljöer.
Provtagning för Legionella är avgörande för att säkerställa vattensäkerhet och bör utföras enligt etablerade protokoll:

 

Frekvens: Regelbunden provtagning rekommenderas, särskilt i system där risken för Legionella är hög, såsom sjukhus, hotell och äldreboenden. Frekvensen kan variera beroende på tidigare testresultat och ändringar i vattensystemet.

 

Plats: Prover bör tas från flera punkter i systemet, inklusive in- och utflöden samt platser med känd eller misstänkt stagnation. Se detaljerad lista över provtagning för olika vattentyper. Det är avgörande att inkludera provtagning av både kall- och varmvatten för att omfattande identifiera potentiella källor till Legionella. Kallvatten kan kontinuerligt introducera nya bakterier till blandare och duschslangar, vilket ökar risken för spridning av Legionella och understryker behovet av regelbunden och noggrann testning av både varm- och kallvattensystem.

 

Metod: Provtagningen ska utföras med sterila behållare enligt noggranna instruktioner från leverantören för att förhindra kontaminering och garantera att proverna är representativa. Det är avgörande att välja leverantörer som är opartiska. Vid både odlingstester och snabbtester samlas vattenprover in som därefter analyseras.

Mer kunskap kan vara avgörande

En annan bit som bör uppmärksammas när det handlar om sjukhus och vårdhem är att personal så som fastighetsskötare behöver kunskap. Inte bara på så vis att de lär sig mer om de protokoll som finns för att säkra vatten- och kylsystem.

 

Det är till exempel viktigt att förstå att smittan inte sprids mellan människor. När en patient har drabbats så behöver man inte isolera personen av rädsla för smitta. Men personal bör inse faran så länge som källan inte har identifierats då denna fortsatt kan smitta fler.

 

När personal blir bättre medveten om farorna med spridning av Legionella-bakterier så förstår de också varför det är så viktigt att då och då låta duschen i ett oanvänt badrum stå öppen. Man blir mer benägen att faktiskt sköta underhållet som kan verka onödigt för den som inte förstår sig på Legionella. Det förebyggande arbetet underlättas om även personalen på sjukhus och andra vårdinrättningar har rätt kunskap.

 

Misstänker ni Legionella? Beställ test

Är du orolig för att ni har problem med Legionella? Första steget är att testa. Beställ enkelt snabb- eller labbtest här.

Dela inlägget

Relevanta länkar

Mer om Anolytechs metod

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Vad är AnoDes
Certifikat
Warranty