Legionellarisker med kyltorn

Legionellarisker med kyltorn som inte underhålls

Kyltorn kan vara en potentiell smittokälla av Legionella-bakterier. Men trots att antalet dokumenterat utbrott är få, kan ett enda utbrott drabba ett stort antal människor. På grund av detta så måste kyltornen som används inom näringsliv, industri och vård skötas korrekt.

 

Sedan 1 februari 2024 är verksamheter skyldiga att anmäla kyltorn till den kommunala tillsynsmyndigheten för miljö- och hälsoskydd. Detta för att förebygga risken för spridning av Legionella.

 

Legionella-bakterien, Legionella pneumophila, är en bakterie som kan vara farlig för äldre personer och de med nedsatt immunförsvar. I värsta fall kan smittan innebära en dödsdom. Det är särskilt lungsjukdomen Legionärssjukan som kan ge dödlig utgång.

Legionella-bakterier sprids via vattenånga

Idag vet vi att Legionella-bakterier trivs bäst i temperaturer mellan 20°C och 45°C. Det betyder att de trivs alldeles utmärkt i våra vattensystem. Dessutom så finns det studier som visar att Legionella kan överleva i temperaturer upp till 70°C om de lever i amöbor.

Legionellarisker i kyltorn med rätt temperaturer

 

Men hur får detta betydelse för kyltorn? Legionella-bakterierna kan sprida sig med vattenånga och detta är ju en viktig del av kyltornets funktion.

Vad är ett kyltorn?

Kyltorn är till för att kyla stora mängder vatten som rör sig runt i kylsystemet. Värmen som finns i detta vatten förs över till luften via förångning. Kyltornet kan användas i olika sammanhang. Det är vanligt förekommande när man behöver luftkonditionering för större lokaler. Men kyltorn används även för industriella processer.

 

När förångningen sker så finns alltså risken för att luften omkring kyltornet kommer att innehålla Legionella-bakterier som har växt till sig i systemet. Vi ska komma ihåg att det inte krävs så höga temperaturer för att bakterien ska trivas.

Hur kyltorn fungerar

Varmt vatten in: Varmt vatten från processen som behöver kylas skickas till kyltornet.

 

Vattenfördelning: Det varma vattnet fördelas över fyllmaterialet i kyltornet. Fyllmaterialet ökar kontaktytan mellan vatten och luft.

 

Lufttillförsel: Luft blåses genom kyltornet, antingen naturligt (naturligt drag) eller mekaniskt med hjälp av fläktar.

 

Avdunstning: När luften passerar över det varma vattnet, avdunstar en liten mängd vatten, vilket avleder värme från det återstående vattnet.

 

Kallt vatten ut: Det kylda vattnet samlas upp i en bassäng vid botten av kyltornet och pumpas tillbaka till processen eller systemet som behöver kylning.

 

Utsläpp av varm luft: Den fuktiga och varma luften släpps ut i atmosfären.

Legionella i kyltorn – Det kan gå illa

Kommuner har ansvar för tillsyn av kyltorn. 1 februari 2024 infördes anmälningsplikt för kyltorn. Detta innebär att verksamheter nu måste anmäla sina kyltorn till den kommunala tillsynsmyndigheten för miljö- och hälsoskydd. Syftet är att underlätta smittspårning och minska risken för Legionella-spridning. Genom att kommuner veta var kyltorn finns kan de jobba förebyggande och snabbt utreda när smitta upptäcks.

 

Anmälningsplikt för kyltorn

Image by vectorjuice on Freepik

 

Kanske hade denna förändring gjort skillnad hösten 2017 då 8 personer smittades och 4 avled av ett Legionella-utbrott i norra Stockholm. Då kunde man lokalisera smittan till ett kyltornssystem i Kista där man kunde konstatera att smittan spreds via vattendimman som kom från systemet.

 

Efter att kyltornet lokaliserats stängdes det av och sanerades. Detta kan vara en lärdom för hur viktigt det är att sköta kyltornen på korrekt sätt.

Viktigt med förebyggande arbete mot Legionella-bakterier

Förslaget om anmälningsplikt av kyltorn kom redan 2022 från Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten då man insåg hur eftersatt skötsel av kyltornen i svenska kommuner var. Anmälningsplikten har medfört ökad press på att hålla koll på kyltornets hygien. Detta är något som förhoppningsvis kommer att minska risken för negativa hälsoeffekter till följd av Legionella-utbrott som kommer från kyltorn.

 

Det finns flera metoder för att säkra vattensystem och kyltorn. Regelbunden rengöring och sanering kan ske med kemikalier som inte är farliga att andas in via ångan från kyltornet men som effektivt bekämpar Legionella-bakterier. Anolytechs teknik är ett säkert alternativ för att säkerställa bakteriefritt vatten i kyltorn.
Det är också viktigt att säkerställa att ytorna inuti vattensystemet inte har beläggningar som underlättar bakterietillväxt.

 

Jobba med förebyggande desinficering i kyltorn

 

En god rekommendation är att rengöra kyltorn minst två gånger per år, särskilt på våren innan sommarens värme och på hösten när driftsäsongen avslutas. Kyltornet bör även inspekteras månatligen för tecken på biofilm, alger och andra föroreningar. Inspektionen bör omfatta vattenbassänger, fyllmaterial, spridningssystem och andra områden där föroreningar kan ackumuleras.

Regelbunden testning av kyltorn

Tester bör också ske regelbundet. När man testar så går det att undvika utbrott av Legionella helt enkelt för att man kan stänga av och hindra anställda eller andra personer från att komma i kontakt med vattendimman från kyltornet till det är garanterat fritt från bakterier.

 

Tester bör ske vid flera olika punkter så att man inte missar bakteriehärdar som tids nog tar sig vidare i systemet.

 

Verksamheter med kyltorn behöver med andra ord hitta bra rutiner för regelbunden rengöring, sanering och testning som hindrar spridning av Legionella.

Legionella test

Säkerställ bakteriefritt vatten med Anolytech

Anolytech har sedan 2005 utvecklat en hållbar och miljövänlig desinfektionsteknik baserad på vatten, salt och el som gör desinficering med skadliga kemikalier onödig. Produkten som Anolytechs system tillverkar är en pH-optimerad hypoklorsyra, AnoDes, som effektivt avdödar bakterier, virus, sporer, mögel och svamp samt stoppar tillväxt av biofilm i vatten.

 

AnoDes är EU-certifierat och används för desinficering av dricksvatten och processvatten. AnoDes tillverkas på plats hos kunden i en anläggning som hyrs av Anolytech. Den hållbara cirkulära tillverkningsprocessen säkerställer kundens egen försörjning av desinfektionsmedel, samtidigt som den minimerar hantering av kemikalier, onödigt emballage och transporter av farligt gods.

 

Misstänker ni Legionella? Beställ test

Är du orolig för att ni har problem med Legionella? Första steget är att testa. Beställ enkelt snabb- eller labbtest här.

Dela inlägget

Relevanta länkar

Mer om Anolytechs metod

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Vad är AnoDes
Certifikat
Warranty