Gränsvärden för Legionella

Förstå Gränsvärden för Legionella

Att förstå gränsvärden för Legionella kan hjälpa fastighetsägare och driftansvariga att förstå hur bakteriehalten ser ut i deras vattensystem. Att regelbundet kontrollera sina vattensystem för Legionella är en viktig del för att säkerställa ett säkert vatten.

 

Legionella är en bakterie som naturligt förekommer i sötvattenmiljöer som sjöar,Temperaturer Legionella floder och jord. Dock kan den bli ett hälsoproblem i konstgjorda vattensystem inom byggnader, såsom duschmunstycken, kyltorn, och vattenledningssystem, där den trivs i temperaturer mellan 20° och 45°.

 

Legionellabakterien kan orsaka sjukdomar som legionärssjukan, en allvarlig form av lunginflammation. Samt Pontiacfeber, en mildare influensaliknande sjukdom. Man blir smittad genom att inhalera vattendroppar (aerosoler) som är förorenade med bakterien.

Vad säger EU:s dricksvattendirektivet om Gränsvärden för Legionella?

EU dricksvattendirektivEU:s dricksvattendirektiv tar upp frågan om vattenkvalitetsstandarder, inklusive kontroll av Legionellabakterier. Enligt direktivet måste Legionella övervakas och kontrolleras för att förebygga hälsorisker. Uppmäter man Legionella-halter på mer än 1000 CFU/L måste åtgärder vidtas direkt. Vissa kommuner kan ha satt strängare lokala gränsvärden, men inget gränsvärde får vara högre än vad EU-direktivet stipulerar.

 

Denna standard är en del av ett bredare riskbaserat tillvägagångssätt för vattensäkerhet. Enligt dricksvattendirektivet ska medlemsstaterna säkerställa att dricksvatten är hälsosamt och rent. Detta innebär bland annat att vattnet inte innehåller mikroorganismer, parasiter och ämnen i sådant antal eller koncentration att de utgör en potentiell fara för människors hälsa.

 

Miljöbalken, 9 §, säger: “Bostäder och lokaler för allmänna ändamål skall brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur.” Med detta menas att man är skyldig enligt lag att säkerställa ett säkert vatten till de som brukar en fastighet. Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare bär man ansvaret om någon blir sjuk, oavsett antal bakterier i ett eventuellt prov.

Förståelse för CFU

Gränsvärden för LegionellaCFU står för Colony Forming Units, eller kolonibildande enheter på svenska. Detta är en måttenhet som används för att ange antalet bakterier eller mikroorganismer i ett prov som kan växa och bilda kolonier på ett näringsmedium. Ett CFU-värde ger en indikation på mängden levande bakterier i ett vattenprov och är central i bedömningen av vattenkvalitet och säkerhet.

Vikten av Regelbunden Testning

För att säkerställa att vattensystem inte överskrider dessa gränsvärden, är regelbunden testning och underhåll av vattensystem avgörande. Fastighetsägare, verksamhetsutövare och ansvariga för fastigheter bör genomföra regelbundna kontroller och vidta åtgärder för att förhindra tillväxt och spridning av Legionellabakterier.

Åtgärder för att hantera Legionella

Om Legionella mäts upp, krävs det att omedelbara åtgärder vidtas. Är halterna väldigt höga kan man tillfälligt behöva stänga av åtgången till delar av vattensystemet eller implementera strikta användningsrestriktioner tills ytterligare åtgärder kan vidtas för att minimera risken att någon blir sjuk.

 

Testa för LegionellaHela vattensystemet behöver behandlas för att eliminera bakterierna. Efter saneringen är det viktigt att uppföljning genomförs för att säkerställa att behandlingen har varit framgångsrik och att vattensystemet är säkert att använda igen.

 

Med Anolytechs lösning, som innebär kontinuerlig desinficering så får man en lösning som permanent håller bakterierna borta. Anolytechs teknik producerar en pH-optimerad hypoklorsyra, AnoDes, som doseras i vattensystemet.

Sammanfattning gällande gränsvärden för Legionella

Många önskar tydliga gränsvärden att förhålla sig men sanningen är den att finns det bakterier i vattnet så finns risken att någon blir sjuk. Man tror att så mycket som var tionde fastighet i Sverige har förhöjda halter av Legionella.

 

Enda sättet att ta reda på om ni har problem i era fastigheter är med hjälp av Legionella-test. Genom regelbunden testning, underhåll och implementering av förebyggande åtgärder kan man säkerställa ett bakteriefritt dricksvatten.

 

Dela inlägget

Relevanta länkar

Mer om Anolytechs metod

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Vad är AnoDes
Certifikat
Warranty