Legionella äldreboende

Förebyggande åtgärder mot Legionella på äldreboenden

Det är särskilt äldre personer som ligger i riskzonen för allvarlig sjukdom till följd av exponering av Legionella-bakterier. En äldre person med underliggande sjukdom som utvecklar Legionärssjuka riskerar att dö.

 

Genom att förebygga och vara medveten om riskerna med Legionella kan äldreboenden erbjuda ett gott skydd. Låt oss se lite närmre på hur man kan jobba med förebyggande åtgärder mot Legionella för att skapa säkra och hälsosamma äldreboenden.

 

Vad innebär Legionellasmitta på äldreboenden?

När vi talar om Legionellasmitta på äldreboenden så betyder det att det finns Legionella-bakterier i boendets vatten- eller luftkonditioneringssystem. Bakterierna tar sig till människor via aerosoler i vattendimma. Detta kan ske i duschen såväl som på platser där vatten förångas från kylsystem.

 

Efter att en människa får i sig bakterierna så kan det gå flera dagar innan symtom uppstår. För äldre personer som drabbas av Legionärssjuka så kan detta innebära allvarliga konsekvenser. Så sent som 2022 så hade man flera dödsfall på ett äldreboende i Göteborg. Där upptäckte man Legionella och konstaterade att flera duschar på boendet hade förhöjda halter av Legionella-bakterier.

 

Om vi kan förhindra smitta på äldreboenden så kan vi alltså förhindra den här typen av tragiska händelser. Vi bör börja med att förstå var bakterierna trivs och varför.

Legionella-bakterier frodas i vattensystem med rätt förutsättningar

När vattensystem inte underhålls på rätt sätt kan det leda till att man får avlagringar och biofilm i rör och slangar. Om vatten dessutom står stilla under längre tidsperioder så får vi en perfekt grogrund för bakterier.

 

Legionellabakterier trivs i temperaturer mellan 20 och 45 grader men kan också överleva i temperaturer på upp till 70 grader när de lever i amöbor. På äldreboenden har man ofta komplexa VVS-system där det kan finnas gott om punkter där bakterierna kan få fäste och föröka sig.

 

Om man dessutom har spabad och pooler för fysioterapi så ökar risken för att smittan sprids via vattenånga. Både till äldre som bor på boendet och till personal som hjälper till med bad och duschar.

 

Legionella kan smitta i duschen på äldreboende

Riskbedömning av vattensystem är ett måste

En effektiv riskbedömning inleds med en noggrann identifiering av de områden där Legionella potentiellt kan växa och spridas. Typiska riskområden i byggnaders vattensystem inkluderar:

 • luftkonditioneringssystem, 
 • varmvattenberedare,
 • fontäner
 • spa-anläggningar.

Andra potentiella riskzoner är platser med låg vattencirkulation och ackumulerat stillastående vatten, särskilt där temperaturer ligger mellan 20–45 grader Celsius – ett intervall där Legionella trivs bäst. Enbart temperaturövervakning i varmvattencirkulationssystem (VVC) är ofta otillräckligt.

 

Särskild uppmärksamhet bör ges till blindledningar där förhållandena kan bli särskilt gynnsamma för bakterietillväxt, eftersom det är svårt att upprätthålla 50 grader i dessa ledningar. Det är viktigt att fastighetsförvaltare regelbundet inspekterar dessa områden.

 

Dessutom så kan man skapa protokoll för personal som kan inkludera att man använder kranar som sällan är i bruk minst en gång per vecka för att undvika stillastående vatten. Samma sak bör göras med duschmunstycken.

 

Duschslangar kan funka som blindledningar och bli optimala för bakterietillväxt

Kontinuerlig desinficering av vatten

Vi vet idag att det kan vara svårt att upptäcka alla riskzoner i ett komplicerat VVS-system. Men det betyder inte att vi måste leva förekomsten av Legionella-bakterier. Det går att ta död på dessa med säkra metoder.

 

Genom att jobba med kontinuerlig desinficering så kan man säkerställa bakteriefritt vatten ända ut i tappstället som annars är en grogrund för bakterietillväxt med perfekt temperatur och stillastående vatten. Anolytechs teknik som innebär den platsproducerade desinficeringslösningen, AnoDes kontinuerligt doseras ut i vattensystemet. Detta är en säker och effektiv metod som inte påverkar dricksvattenkvalitén.

 

AnoDes är en pH-optimerad hypoklorsyra och finns naturligt i vårt immunförsvar för att motverka virus och bakterier.

 

Fördelar med kontinuerlig desinficering med AnoDes:

 • Effektivitet: Eliminerar kontinuerligt bakterier och virus.
 • Säkerhet: Personalen behöver inte hantera starka och giftiga kemikalier.
 • Mindre miljöpåverkan: Inga farliga kemikalier används. En liten mängd restprodukter som dessutom är så ofarliga att de kan följa med ut i avloppet.
 • Kostnadseffektiv: Minskar behovet av dyra kemikalier och energiintensiva processer.
 • Håller bakterierna borta: Om bakterierna aldrig får möjlighet att växa och föröka sig så tar man även bort problem så som biofilm.

Vikten av personalutbildning för vattensäkerhet på äldreboendet

Alla som jobbar på ett äldreboende bör få kunskap om riskerna med Legionella och vikten av förebyggande åtgärder, men främst de som sköter driften av fastigheten bör vara väl informerade. Detta leder till att man inte slarvar med protokoll. Enligt lag är det fastighetsägarens eller verksamhetsutövarens ansvar att tillhandahålla ett säkert dricksvatten till de som bor och verkar i fastigheten.

 

Personal bör utbildas i:

 • Vikten av regelbundet underhåll för att förhindra Legionellatillväxt.
 • Rutiner för att rapportera möjliga problem med vattensystemet såväl som symtom på Legionärssjuka eller Pontiacfeber hos de boende.
 • Hur man ser till att de som bor på hemmet samt deras familjer förstår symtom på sjukdomar som orsakas av Legionellabakterier. Deras familjer bör också informeras om vikten av att rapportera även om det bara rör sig om en mildare symptom.
 • Hur ett kontrollprogram kan utvecklas och implementeras.

Det bör finnas ett kontrollprogram

För att förebygga Legionella på ett effektivt sätt på äldreboenden så bör man ta fram och implementera ett omfattande kontrollprogram där riskbedömning är en del av kontrollprogrammet. Den kan till exempel innehålla riskanalys, implementering av kontrollprogram, miljöprovtagning för patogenanalys och regelbunden revision och utvärdering.

 

När alla som jobbar på boendet förstår hur kommunikationen omkring detta ska ske så undviker man att viktig information faller mellan stolarna.

Snabb respons kan minska effekten av ett utbrott

Om och en eller flera på boendet utvecklar Legionella-symtom så gäller det att handla snabbt. Det är välkänt att en snabb respons kan minska effekten av Legionella-utbrott.

 

Misstänker Legionella

 

Här bör man vidta:

 • Regelbundna hälsoundersökningar för boende och här är det särskilt viktigt att lägga märke till andningen.
 • Omedelbar medicinsk undersökning av boende som visar symtom på Legionärssjuka.
 • Om någon konstaterats sjuk ska det rapporteras till regionens smittskyddsläkare.

Vi skulle kunna summera det med att säga att förebyggande arbete mot Legionella på äldreboenden innebär att man jobbar på ett proaktivt sätt. Det finns ingen anledning till att hoppas på det bästa när det går att testa, jobba förebyggande och kontinuerligt bedöma riskerna.

 

Med effektiva rutiner och vaksam övervakning så kan äldreboendet bli en säker plats där man inte behöver oroa sig för Legionella-utbrott.

 

Misstänker ni Legionella? Beställ test

Är du orolig för att ni har problem med Legionella? Första steget är att testa. Beställ enkelt snabb- eller labbtest här.

Dela inlägget

Relevanta länkar

Mer om Anolytechs metod

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Vad är AnoDes
Certifikat
Warranty