Nya krav på dricksvattenkvalitet

Nya Krav på Dricksvattenkvalitet – Vad Fastighetsägare och Kommuner Behöver Veta

I takt med att samhället utvecklas, ökar också kraven på vår infrastruktur och de tjänster vi dagligen tar för givet. Ett av de mest grundläggande behoven, tillgången till rent och säkert dricksvatten, står inför nya utmaningar.

 

EU:s dricksvattendirektiv2020 kom EU:s uppdaterade dricksvattendirektiv som respektive EU-medlemmar har fått i uppdrag att implementera i sin lagstiftning.

 

Denna lagstiftning, som Sverige nu anpassar sig till, innebär några viktiga förändringar för kommuner, fastighetsägare och nyttjanderättshavares. Vi har tittat närmare på några delar här.

Nya Krav enligt Dricksvattendirektivet

EU:s nya dricksvattendirektiv syftar till att höja standarden på dricksvattenkvaliteten och skydda människors hälsa. För Sverige innebär detta specifika ändringar i miljöbalken, livsmedelslagen och plan- och bygglagen, som kommer träda i kraft den 1 mars 2024. Några av dessa ändringar fokuserar på:

 

Riskbedömning dricksvattenkvalitetRiskbedömning i tillrinningsområden: Kommuner måste nu genomföra och rapportera omfattande riskbedömningar för de områden där dricksvatten samlas. Detta inkluderar analys av potentiella föroreningskällor som kan påverka vattenkvaliteten som till exempel föroreningar från jordbruk, industri, avloppsvatten, och andra källor som kan påverka vattenkällor som floder, sjöar, och grundvatten.

 

Risker i vattenledningssystem: Fastighetsägare och nyttjanderättshavare är ansvariga för att bedöma och hantera risker i de interna vattensystemen. Det inkluderar bedömning av risker för föroreningar och kvalitetsförsämringar som kan uppstå på grund av felaktiga ledningar, korrosion, bakterietillväxt i stillastående vatten, eller otillräcklig underhåll av vattensystemet.

Riskbedömning för bakterietillväxt så som Legionella

Provtagning LegionellaEtt specifikt område som kräver uppmärksamhet är risken för Legionella, en bakterie som trivs i vattensystem och kan orsaka legionärssjuka, en allvarlig form av lunginflammation. WHO noterar att Legionella är den vattenburna patogen som orsakar störst hälsoproblem i i unionen.

 

Men, införande av ensidig skyldighet att övervaka alla privata och offentliga fastigheter med avseende på Legionella skulle leda till orimligt höga kostnader

 

Därför är en riskbedömning avseende fastighetsinstallationer ett lämpligare sätt att hantera problemet

 

Fastighetsägare måste säkerställa att vattensystemen underhålls korrekt för att förhindra tillväxt av Legionella. Detta är särskilt viktigt i större byggnader som sjukhus, hotell och bostadskomplex.

 

Särskilda byggnader och fastigheter kan komma behöva utföra regelbunden Legionella-testning.

Vad innebär detta för Fastighetsägare och Kommuner?

För kommuner innebär de nya kraven en ökad övervakning och rapportering om dricksvattenkvaliteten. Det kräver investeringar i bättre analysverktyg och samarbete med lokala vattenverk och fastighetsägare för att säkerställa att alla delar av vattenförsörjningskedjan är säkra.

 

Fastighetsägare måste vara proaktiva i att bedöma och uppgradera sina vattensystem där det behövs. Detta kan innebära investeringar för att till exempel förhindra bakterietillväxt.

 

Livsmedelsverket är den myndighet som har samordningsansvar för dricksvattenfrågor men föreskrifter från 2022 täcker inte Legionella-kraven som finns med i direktivet. Det kommer med största sannolikhet bli en annan myndighet som blir ansvarig för den delen, men vilken är inte beslutat än. Parallelt med detta så jobbar även Boverket på uppdaterade byggregler som ska vara färdig 1 januari 2025.

 

Implementeringen av EU:s nya dricksvattendirektiv är ett viktigt steg mot att säkerställa att alla har tillgång till rent och säkert dricksvatten. Medan det innebär utmaningar, är det också en möjlighet för kommuner och fastighetsägare att förbättra sina system och bidra till en hälsosammare miljö.

Stoppa bakterietillväxt med bakteriefritt vatten

Anolytech erbjuder en lösning med kontinuerlig dosering av AnoDes för att tillgodose bakteriefritt vatten. AnoDes tillverkas av endast vatten, salt och el där resultatet är en unik pH-optimerad hypoklorsyra med kraftfull bakteriedödande effekt.

 

AnoDesAnoDes avdödar redan i små doser bakterier, virus, sporer, mögel och svamp, samt stoppar tillväxt av biofilm i vattensystem. Hypoklorsyra som AnoDes består av har funnits länge och finns även naturligt i våra kroppar och verkar för att angripa virus.

 

Det är den noggrant kontrollerade pH-nivån som är grunden för den effektiva desinfektionsförmågan hos AnoDes. Ingen annan desinfektionslösning på marknaden kan styra pH-värdet i processen med samma precision, vilket innebär att Anolytech kan garantera effektiv vattendesinfektion oavsett kvaliteten på det inkommande tjänliga vattnet. 

Dela inlägget

Relevanta länkar

Mer om Anolytechs metod

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Vad är AnoDes
Certifikat
Warranty