Banner legionella temperatur

Förstå Legionella: Temperaturfaktorer och Förebyggande Metoder

Legionella, en bekant fiende för fastighetsägare som kan utgöra en allvarlig hälsorisk. Men hur påverkas bakterierna av olika vattentemperaturer, hur sprider de sig och hur kan man motverka dem?

 

Tumregeln är att man håller det kalla vattnet tillräckligt kallt och det varma vattnet tillräckligt varmt för att bakterierna inte ska trivas. Men hur bra koll har fastighetsägare på temperaturerna i vattensystemet och hur oftast byts ändkomponenter ut?

Temperatur och Legionella: En Komplex Samverkan

Legionella-bakterier finns naturligt i allt sötvatten, där utgör de ingen fara för människor. Legionella frodas bäst inom temperaturintervallet 20-45°C, vilket gör varmvattensystem och kyltorn till potentiella härdar. Tillväxten gynnas även av biofilm som bakterierna kan ta skydd av och föröka sig. Biofilm finns nästan alltid på väggarna inne i vattentankar, vattenledningsrör och duschslangar.

 

Temperaturerna spelar roll. Under 20°C bromsas tillväxten av Legionella-bakterien. Den är motståndskraftig mot värme och dör långsamt: det tar timmar vid 50°C, cirka 10 minuter vid 60°C och cirka 1 minut vid 70°C.

 

Enligt Boverkets regler ska man jobba förebyggande för att minska risken för tillväxt av Legionella i tappvattensystem genom att vattentemperaturen hålls vid minst 60 °C i varmvattenberedaren och minst 50 °C vid tappstället. Dessutom bör ledningssystemen vara konstruerade så att stillastående vatten undviks och bakterietillväxt försvåras.

 

Problemet är att skållningsrisken anses vara hög vid 50 °C. Vid duschar och kranar strävar vi ofta efter bekväma temperaturer mellan 37–42 °C – just där Legionella-bakterier trivs som bäst. I kommersiella duschar, så som på badhus där man inte kan reglera temperaturen i själva duschen, får vattnet inte överstiga 38 °C. Detta kan skapa en idealisk miljö för deras tillväxt. Ändkomponenter så som duschslangar och -munstycken blir särskilt mottagliga, vilket ökar riskerna.

 

Legionella temperatur

Spridningsrisker och Förebyggande Åtgärder

Bakterierna sprids genom inandning av vattendimma från källor som duschar, bubbelbad och luftkonditionering. Risken för att insjukna är särskilt hög för äldre personer och personer med nedsatt immunförsvar.

 

För att minimera risken måste vattensystemet regelbundet rengöras, desinficeras och temperaturhanteras korrekt. Detta är både tidskrävande och energikrävande. I Boverkets rekommendationer relaterat till sanering nämns hetvattenspolning som den troligt enklaste och effektivaste metoden samtidigt som man betonar att det kan vara svårt att komma åt bakterierna i hela systemet. Spolningen ska enligt rekommendation göras med 80-70 °C under 5–30 minuter men kan behöva anpassas beroende av systemets storlek och uppbyggnad.

 

Det finns även krav på att installationer för tappkallvatten ska utformas så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt. Installationer för kallvatten bör utformas så att tappkallvattnet kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24 °C.

Säkra Upp Bakteriefritt Vatten Hela Vägen

Så hur säkrar man upp ett bakteriefritt vatten hela vägen, ända ut till alla systemets ändpunkter? Anolytechs miljövänliga system desinficerar vattnet förebyggande och kontinuerligt så att Legionella-bakterier aldrig kan få fäste och sprida sig samt motverkar biofilm.

 

De desinfektionsmetoder som traditionellt funnits att tillgå innebär bland annat användning av skadliga, miljöfarliga kemikalier för att avdöda bakterierna. Dessutom ger metoderna upphov till ett enormt slöseri med vatten för att spola rent vattensystemet i efterhand.

 

Anolytechs miljövänliga desinfektionssystem avdödar bakterierna effektivt men är ofarlig för människor och djur. Systemet bygger på att vår unika desinfektionslösning AnoDes produceras på plats hos användaren i en anläggning som hyrs av Anolytech och som kopplas direkt till verksamhetens vattensystem. Tillverkningsprocessen är cirkulär och använder endast vatten, salt och el, vilket gör Anolytechs system till en betydligt mer hållbar desinfektionsmetod än de flesta andra.

Anolytechs Bidrag till Bakteriefritt Vatten

Legionella är en pågående hälsorisk som kräver uppmärksamhet. Genom att förstå temperaturpåverkan och risker kan vi arbeta mot en minskning av utbrott. Anolytechs innovativa lösning erbjuder en effektiv metod för att uppnå bakteriefritt vatten och bidra till en säkrare vattenmiljö för alla.

Dela inlägget

Relevanta länkar

Mer om Anolytechs metod

Desinfektionssystmet
Systemet
Vad är AnoDes
Vad är AnoDes
Certifikat
Warranty