Bakteriefritt vatten räddar liv och
stärker samhällen

I många delar i världen är tillgång till bakteriefritt vatten långt ifrån en självklarhet. Många sjukdomar sprids via dricksvatten vilket orsakar enormt mänskligt lidande, och i vissa fall död. Smittspridning via dricksvatten drabbar även boskap och lantbruk och hämmar livsmedelsproduktionen. Bakteriefritt vatten är alltså en grundläggande förutsättning för att samhällen ska kunna motverka ohälsa, försörja sig, utvecklas och ta sig ur eventuell fattigdom. 

Creating Shared Value (CSV)

På senare år har Corporate Social Responsibility (som ofta innebär ett ensidigt givande av pengar till olika välgörande ändamål), inom många företag bytts ut mot Creating Shared

Value, som innebär att själva affärsmodellen innehåller en dimension av att göra gott på den marknad där företaget agerar. För Anolytechs del handlar det om att skapa samarbeten där vi kan sprida vår kunskap om miljövänlig desinfektion och sälja vårt desinfektionssystem, och därmed bidra till minskad smittspridning, god hälsa och ökat välstånd. Det handlar inte bara om att leverera nya maskiner, utan vi ser även möjligheter i att leverera begagnade maskiner som genomgått funktionskontroll, och som kan erbjudas till ett lägre pris.
       Ännu är vårt CSV-arbete i sin linda, men vi hoppas framöver kunna knyta kontakter med organisationer och samarbetspartners som har verksamhet i länder där behoven av bakteriefritt vatten är stora. Är du intresserad av att höra mer och diskutera olika samarbetslösningar, hör av dig!

Anolytechs globala hållbarhetsmål

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

8.4

Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade länderna i täten.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

8.4

Vid produktionen av AnoDes förbättras resurseffektiviteten genom att systemet inte kräver lika stora resurser – och kostnader – för vatten och energi, som produktionen av traditionella desinfektionslösningar. Systemet effektiviserar även vattenanvändningen för industrier, fastighetsägare och verksamheter som idag använder miljarder liter fullt tjänligt vatten för att spola rent rör och ledningar vid bakterieangrepp (ofta utan önskat resultat). Genom att AnoDes tillförs kontinuerligt i vattenledningarna, avdödas bakterier förebyggande och ledningarna behöver inte spolas i detta syfte. Eftersom Anolytechs system inte använder några farliga kemikalier och därför heller inte ger upphov till något farligt avfall, bidrar systemet även till att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring.

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

9.4

Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

9.4

Industrier, fastigheter och offentliga verksamheter behöver bli mer hållbara. En del av detta innebär ett bättre tillvaratagande av spillvatten och processvatten, samt ett minskat användande av dricksvatten för spolning och rengöring av rör och ledningar. Eftersom Anolytechs system fungerar förebyggande mot bakterietillväxt, minskar behovet av att spola rent vattenledningar, samtidigt som systemet möjliggör en högre grad av vattenåtervinning.

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

17.1

Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt över­komligt dricksvatten för alla.

17.3

Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

17.4

Till 2030 väsentligt effektivisera vatten­användningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar för­sörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

ANVÄNDANDE AV ANOLYTECHS SYSTEM KAN BIDRA TILL:

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen.

Anolytechs system säkerställer ett bakteriefritt dricksvatten. Även vatten som återanvänds kan göras tjänligt genom att desinficeras med AnoDes efter att vattnet mekaniskt filtrerats från organiska ämnen. Systemet bidrar även till minskade bakteriehalter i avloppsvattnet, vilket minskar bakteriemängden i hav, sjöar och andra vattentäkter. Eftersom Anolytechs system ersätter skadliga kemikalier minskar det även utsläppen av dessa.

Genom att garantera ett bakteriefritt vatten säkrar Anolytechs system ett viktigt led i vattenförsörjningen. Systemet effektiviserar även vattenanvändningen för industrier, fastighetsägare och verksamheter som idag använder miljarder liter fullt tjänligt vatten för att spola rent rör och ledningar vid bakterieangrepp (ofta utan önskat resultat). Genom att AnoDes tillförs kontinuerligt i vattenledningarna, avdödas bakterier förebyggande och ledningarna behöver inte spolas i detta syfte.