Garanterat bakteriefritt
vatten vid odling av fisk

Bakteriefritt vatten och noggrant desinficerade industrimiljöer är ofta avgörande förutsättningar för en trygg och effektiv produktion. Men att upprätthålla en bakteriefri miljö kräver inte sällan tidskrävande reaktiva åtgärder med skadliga kemikalier. Anolytechs miljövänliga system fungerar istället förebyggande och produktionen av vår unika desinfektionslösning AnoDes sker på plats hos er vilket gör att ni alltid har tillgång till desinfektion.

Effektivt mot bakterier och biofilm

AnoDes är en pH-optimerad hypoklorsyra tillverkad av endast vatten, salt och el. AnoDes avdödar effektivt bakterier, virus, sporer, mögel och svamp samt stoppar tillväxt av biofilm i vattenledningar. Genom att kontinuerligt och automatiskt dosera AnoDes i vattnet håller det sig bakteriefritt dygnet runt, året runt.
     Tillverkningen sker i en anläggning som ni hyr av Anolytech och som kopplas direkt till fastighetens vattensystem. Anolytechs system är enkelt att installera och desinficeringen sköts automatiskt, med undantag för påfyllning av salt.
     Från anläggningen kan även koncentrat av AnoDes tappas på flaska och användas för desinfektion inom en rad olika områden. AnoDes innehåller inga skadliga kemikalier och är ofarlig för människor och natur.

Förebyggande skydd och långsiktig effekt

Anolytechs förebyggande desinfektionssystem skiljer sig från traditionella metoder där desinficering görs först när problemen har uppstått och vattenledningar och andra delar av vattensystemet måste spolas rena eller bytas ut. Insatserna tar bort symptomen för tillfället, men löser inte grundproblemet att bakterier hela tiden kan tillföras och spridas i vattnet och ledningarna.
      Med Anolytechs metod elimineras problemet helt eftersom små mängder av det bakterieavdödande AnoDes är ständigt närvarande i vattenledningarna. Närvaron av AnoDes fungerar även som en trygg barriär om det inkommande vattnet skulle försämras tillfälligt. AnoDes ger då ett förebyggande skydd så att bakterietillväxt inte kan uppstå.

Desinfektion av dricksvatten

Anolytechs system följer Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Eftersom systemet kopplas till ert vattensystem, säkerställs att det inkommande vattnet är bakteriefritt och den kontinuerliga doseringen av AnoDes gör sedan att vattnet förblir bakteriefritt under sin väg genom vattensystemet, inklusive spraymunstycken, slangar och ”dead-ends”. Samtidigt förhindrar AnoDes ny tillväxt av biofilm.

Transportband

Systemet gör det möjligt att effektivt minska det bakterietryck som transportband och annan utrustning ofta utsättas för, och desinficeringen kan genomföras under pågående produktion.

Hydroponisk odling

Vid hydroponisk odling av livsmedel är kraven på ett bakteriefritt vatten av naturliga skäl mycket höga. Anolytechs miljövänliga system förhindrar bakterieangrepp och tillväxt av biofilm så att både odlare och konsumenter kan känna sig trygga. AnoDes i vattnet har även visat sig förlänga hållbarheten hos det som odlas.

Vattenbaserade produkter

Produkter som till exempel vattenbaserad färg, kan utnyttja AnoDes bakteriedödande effekt för att undvika mögelbildning i den färdiga produkten.

Produktion av is

Vid produktion av is elimineras risken för bakterieangrepp och tillväxt av biofilm eftersom AnoDes förblir aktiv även efter nedfrysning. När isen smälter tillför smältvattnet således inga bakterier till omgivningen.

Omklädningsrum och duschar

Legionellabakterier kan få fäste i omklädningsrummens duschar och vattenkranar och orsaka legionärssjuka, en allvarlig form av lunginflammation. Bakterierna sprids till lungorna via vattendimma när vattenstrålar slås sönder i duschmunstycken och luftblandare på vattenkranar. Genom att kontinuerligt tillföra AnoDes i vattnet förhindras att legionellabakterier får fäste och sprids, samtidigt som duschmunstycken inte behöver bytas lika ofta.

DESINFEKTION AV PROCESSVATTEN

Återvinning

Vid rening och återvinning av gråvatten och spillvatten, kompletterar Anolytechs system övriga reningssystem och gör vattnet bakteriefritt. Att i ökad utsträckning rena och återvinna utsläppsvatten från industrier är ett viktigt steg för att uppnå FN:s globala mål.

Clean In Place (CIP)

Efter genomförd CIP är det i många hygienkritiska produktioner, såsom livsmedels- och läkemedelsindustrin, även nödvändigt att desinficera produktionssystemet. Desinficering med AnoDes kan göras på flera sätt, exempelvis genom dysor, sprayapplikationer, handsprutor eller dimningsmaskiner. Anolytech erbjuder en dimningsmaskin som är godkänd enligt EN-standard 17272 för maskinell automatiserad luftburen rumsdisinfektion.

Förpackningsmaterial, returbackar och kärl

AnoDes kan användas till att desinficerar exempelvis förpackningsmaterial, returbackar och kärl före, under och efter produktion. På så sätt säkerställs att inga bakterier dröjer sig kvar under produktionsstegen och riskerar att överföras till produkten, efterföljande avdelningar, producenter eller slutmottagare längre fram i kedjan.

Övrig desinfektion av ytor och föremål

Med AnoDes kan ni desinficera hela rum, väggar, arbetsytor, redskap och andra lösa föremål.
Rum och lokaler kan desinficeras för hand med högtryckstvätt, eller med en dimningsmaskin som sprider torrdimma för effektiv desinficering av rummets alla ytor samtidigt. AnoDes kan även tappas på sprayflaskor för enkel och snabb desinficering av mindre ytor och föremål.

Handdesinfekton

Eftersom AnoDes produceras på plats hos er kan ni tillverka er egen handdesinfektion genom att tappa AnoDes på pumpflaskor. Den färdiga lösningen är godkänd som hygienisk handdesinfektion enligt EN1500. AnoDes är mycket skonsam och torkar inte ut huden som alkoholbaserad handdesinfektion gör.
Kontakta oss idag för ett förutsättningslöst möte där vi kan berätta mer om fördelarna med vårt miljövänliga desinfektionssystem. Tillsammans kartlägger vi er verksamhet och pekar ut var insatserna ger störst effekt.

Miljövänlig desinfisering för industrin

Systemet
Vad är AnoDes
Certifikat
Warranty
  • Det kan finnas 700 - 800 olika typer av bakterier i dricksvattnet i en stallmiljö. Ofta mäter vanliga vattenprover endast ett fåtal av dessa. Anolytechs AnoDes avdödar alla typer av bakterier effektivt.
  • Den bakteriedödande effekten hos koncentrerad AnoDes är 200 gånger högre än hos klor.
  • AnoDes angriper bland annat proteiner i cellmembranen hos bakterier och andra skadliga mikroorganismer så att cellen brister och dör.
  • Periodvisa desinfektionsinsatser kan både vara dyra och svåra att genomföra då djuren behöver flyttas. Med AnoDes sker desinfektionen kontinuerligt med djuren på plats.
  • När AnoDes förbrukats återgår det till sina beståndsdelar: 99,5 % vatten och 0,5 % biologiskt nedbrytbara ämnen. Det gör AnoDes helt riskfritt för både djur och natur. Bakterier som är multiresistenta mot antibiotika är inget problem då AnoDes avdödar dessa lika effektivt som andra bakterier.

”Här skulle man kunna skriva ett citat som passar in på hela industisektorn. Gärna ett citat som har lite sälj eller lockar till att läsa vidare inom sitt specifika område.”

Patrik Granqvist, webbdesigner för Anolytech

Kundcase:
Namnet på kunden.

Bidrar till följande FNs globala hållbarhetsmål